Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Opole. Konkurs dotacyjny: Powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wkładów własnych

Reklama
Nabór od 08.03.2018 do 27.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wkładów własnych w 2018 roku . Oferty należy składać do 27 marca 2018 r.

Nazwa zadania publicznego:

Priorytet I Programu współpracy: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 1-32a ustawy.

Cel 3 – wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie wkładu własnego.

  1. Działania: Zabezpieczenie dla organizacji pozarządowych wkładu własnego na realizację zadań finansowych ze źródeł zewnętrznych.
  2. Beneficjenci: organizacje pozarządowe działające w Opolu.
  3. Koszty, które NIE podlegają finansowaniu z dotacji:

1) zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
2) amortyzacja;
3) leasing;
4) ubezpieczenia wykraczające poza zakres realizowanego zadania;
5) rezerwy na pokrycie strat lub zobowiązań;
6) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
7) koszty wszelkich kar i grzywien;
8) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
9) działalność gospodarcza podmiotu;
10) działalność polityczna i religijna;
11) koszty administracyjne zadania powyżej 10% wysokości otrzymanej przez organizację pozarządową dotacji.

Na realizację powierzenia zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości:

  • W 2018 roku: 100.000 zł.
  • Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty to 40.000,00 zł.

Oferty należy składać wraz z kompletem załączników za pośrednictwem Generatora na stronie https://opole.engo.org.pl/ – pod nazwą właściwego konkursu.

Wydrukowane z Generatora potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w Centrum Dialogu Obywatelskiego, 45 - 011 Opole, ul. Koraszewskiego 7 - 9, (wejście od ul. Krupniczej) parter - pokój nr 2, w poniedziałek – środa w godzinach od 730 do 1530, w czwartek w godz. od 730 do 1700, w piątek w godz. od 730 do 1400, lub przesłane na ten sam adres.

Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.opole.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy ogłoszeń w Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Koraszewskiego 7-9, Opole.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama