Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Olsztyn. Konkurs dotacyjny: Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów

Nabór od 08.03.2018 do 22.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018. Oferty należy składać do 22 marca 2018 r.

Przedmiot konkursu: zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie w zakresie realizacji zadania pn. "Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów".

Termin i warunki składania ofert:

1) oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 22.03.2018 r. do godziny 23:59 za pomocą generatora "WITKAC" udostępnionego na stronie witkac.pl, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

2) wersję papierową oferty wraz z załącznikami wydrukowaną z platformy "WITKAC" podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Olsztyna Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych ul. Knosały 3/5 bud. A, 10-015 w Olsztynie (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w kopercie opatrzonej nazwą „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie programów edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia” do Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna w nieprzekraczalnym terminie do23.03.2018 r. do godz. 15;30.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs