Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Sprzątanie brzegów Odry i Kłodnicy – likwidacja dzikich wysypisk

Reklama
Nabór od 09.03.2018 do 29.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – projektu: Sprzątanie brzegów Odry i Kłodnicy – likwidacja dzikich wysypisk. Oferty należy składać do

W ramach wspierania działań o obszarze promowania zasad właściwego postępowania z odpadami komunalnymi wśród mieszkańców województwa zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

  1. edukacja ekologiczna i działania promocyjne w zakresie propagowania zasad nowego systemu zbierania, odbierania i zagospodarowania odpadów,
  2. organizowanie kampanii informacyjno – edukacyjnej na rzecz podniesienia świadomości w zakresie potrzeby właściwego postępowania z odpadami w Województwie,
  3. zorganizowanie konferencji, szkoleń i spotkań, zajęć warsztatowych podnoszących świadomość ekologiczną właściwego postępowania z odpadami.

Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w ofercie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających najwyższą skuteczność.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

W ramach konkursu przewiduje się realizację w roku 2018 projektu „Sprzątanie brzegów Odry i Kłodnicy – likwidacja dzikich wysypisk” w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na rok 2018.

Opis realizacji projektu „Sprzątanie brzegów Odry i Kłodnicy – likwidacja dzikich wysypisk”:

  1. Celem projektu „Sprzątanie brzegów Odry i Kłodnicy – likwidacja dzikich wysypisk” jest usunięcie odpadów zalegających na brzegach rzek Odry i Kłodnicy oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu i województwa. Projekt przyczyni się do podniesienia walorów turystycznych, rekreacyjnych i przyrodniczych doliny Odry i Kłodnicy.
  2. Założenia i warunki realizacji projektu „Sprzątanie brzegów Odry i Kłodnicy – likwidacja dzikich wysypisk”:
  3. Część pierwsza - Sprzątanie polegające na likwidacji dzikich wysypisk zlokalizowanych w obrębie powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego na brzegach rzek Odry i Kłodnicy połączone ze spływem kajakowym na ok. 100 osób. Realizacja zadania nastąpi w czerwcu i ma na celu promocję zasad zbierania i zagospodarowania odpadów, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz przywrócenie walorów turystycznych, rekreacyjnych i przyrodniczych terenów nadrzecznych. Beneficjent w ramach realizacji zadania przeprowadzi rekrutację chętnych na spływ kajakowy i zapewni: worki na odpady, rękawiczki jednorazowe, wynajem kajaków, obsługę sekretariatu spływu, zabezpieczenie trasy spływu, ubezpieczenie uczestników, transport i odbiór zebranych odpadów.
  4. Część druga – Festyn, który odbędzie się w czerwcu, ma na celu poprzez wystawy, plansze edukacyjne, stoiska edukacyjne i zabawy związane z prawidłowym postępowaniem z odpadami poprawić świadomość ekologiczną mieszkańców województwa ww. dziedzinie. Festyn będzie otwarty dla wszystkich chętnych mieszkańców i odbędzie się na Przystani „Szkwał” w Kędzierzynie – Koźlu. Beneficjent na potrzeby realizacji zadania zapewni: scenę z nagłośnieniem i prowadzącym, statek wycieczkowy na wycieczkę edukacyjną, nagrody i upominki na konkurs piosenki ekologicznej oraz poczęstunek.
  5. Część trzecia - Przygotowanie i montaż 15 tablic edukacyjnych na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami.
  6. Część czwarta – Promocja i koordynacja projektu. Beneficjent w ramach realizacji zadania zapewni promocję i koordynację projektu, w tym zobowiąże się do informowania o finansowaniu zadania w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego we wszystkich materiałach, informacjach dla mediów, stronach internetowych, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego, a także zobowiąże się do umieszczenia logotypu Województwa Opolskiego oraz Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na tablicach edukacyjnych i materiałach informacyjno-promocyjnych, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

Przewiduje się wybór i finansowanie jednej oferty obejmującej cały zakres projektu.

Zarząd Województwa Opolskiego przeznacza na realizację zadania w ramach Konkursu środki finansowe do kwoty ogółem 63 750 zł.

Ofertę dotyczącą powierzenia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie wspierania działań o obszarze promowania zasad właściwego postępowania z odpadami komunalnymi wśród mieszkańców Województwa należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do 29 marca 2018 r. do godz. 13.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w sali nr 3 na Ostrówku lub w sekretariacie Departamentu Ochrony Środowiska, pok. 105, ul. Hallera 9 (I piętro) w Opolu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama