Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Łódź. Konkurs dotacyjny: Finansowanie „wkładów własnych”

Nabór od 13.03.2018 do 15.09.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Łodzi, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Łodzi, w części dot. tzw. „wkładów własnych”, w zakresie zadań wskazanych w ramach współpracy finansowej w Programie współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowy. Pierwszy termin składania ofert upływa 3

W 2018 roku na wsparcie realizacji zadań pochodzących spoza budżetu Miasta Łodzi, w obszarze zadań wskazanych w programie współpracy w na rok 2018 zaplanowano kwotę 300 000 zł.

Zadanie musi być zrealizowane w terminie od dnia ogłoszenia wyników konkursu do 31 grudnia 2018 r.

Wydatki w ramach realizacji zadania będą kwalifikowane od daty ogłoszenia wyników.

Wkład własny dotyczyć może zadania, które finansowane jest ze źródeł pozabudżetowych, drogą otwartego naboru, i które rozpoczęło się nie wcześniej niż w styczniu 2018 roku.

Pierwszy termin składania ofert upływa 30 marca 2018 roku. Po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu, oferty należy składać do 15-tego dnia każdego miesiąca, przy czym ostatecznym terminem jest 15 września 2018 roku. Jeśli 15 dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy termin składania ofert mija w pierwszy dzień roboczy następujący po nim.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs