Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs MSZ: „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”

Nabór od 14.03.2018 do 11.04.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 11 kwietnia 2018 r. o godz. 16.15.

1. Rodzaj zadania publicznego: Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

2 050 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

  1. podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy,
  2. jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.),
  1. niepubliczne szkoły wyższe.

Podmioty muszą spełniać wymogi określone w regulaminie konkursu.

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6. Termin i miejsce składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 16.15.

Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSZ: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl