Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Warszawa-Białołęka. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego

Reklama
Nabór od 30.03.2018 do 04.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin składania: piątek, 4 maja 2018 - 15:30.

Kategoria konkursu:

  • Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego:

Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób uzależnionych, osób doświadczających przemocy, stosujących przemoc.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/ do dnia 04.05.2018 roku do godz. 15.30. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.05.2018 roku do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy/Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197, 03-122 Warszawa, stanowisko nr 20-25 na parterze lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy/Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Bartłomiej Wolke, nr telefonu 22 443 84 11, Małgorzata Kasińska, nr telefonu 22 443 84 09, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama