Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs ofert w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

Reklama
Nabór od 03.04.2018 do 24.04.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”, w formie wsparcia realizacji zadania. Termin składania ofert wyznacza się od 3 kwietnia 2018 r. do 24 kwietnia 2018 r.

Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert.

Zadania, których dotyczy konkurs

1. Inicjatywy mające na celu rozpoznanie, wsparcie i rozwój ucznia zdolnego głównie w zakresie przedmiotów ścisłych, technologii informatycznych oraz języków obcych, kierowane do uczniów gimnazjów oraz szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

2. Inicjatywy propagujące postawy przedsiębiorczości wśród uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy i studentów kształcących się na terenie województwa mazowieckiego.

3. Inicjatywy o charakterze edukacyjno-doradczym, mające na celu ukierunkowanie we właściwym wyborze ścieżki rozwoju i kształcenia, kierowane do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego.

4. Realizacja projektów edukacyjnych z zakresu edukacji konsumenckiej i ekologicznej kierowanych do mieszkańców województwa mazowieckiego.

5. Organizacja obozów, wyjazdów oraz kolonii tematycznych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego (w tym również organizacja wypoczynku).

Sposób składania ofert: Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie potwierdzenia złożenia oferty w nieprzekraczalnym terminie 27 kwietnia 2018 r.:
1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
2) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie:
www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/;
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert Konkurs ofert „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”;
4) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama