Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadania w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych

Reklama
Nabór od 03.04.2018 do 19.04.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich oraz realizacji działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej. Nabór ofert będzie trwał do 19 kwietnia 2018 r.

Rodzaj zadania:

1) W ramach Konkursu wyłoniona zostanie jedna oferta na realizację zadania w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich oraz realizacji działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej

2) Zadanie, o którym mowa w pkt 1 dotyczy organizacji na poziomie powiatowym konkursu dla uczniów szkół województwa pomorskiego na prezentację multimedialną Pomorskie drogi do Niepodległej, zwanego dalej „Konkursem multimedialnym”. Etap powiatowy zostanie przeprowadzony we wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu województwa pomorskiego, t.j. w powiecie bytowskim, chojnickim, człuchowskim, gdańskim, kartuskim, kościerskim, kwidzyńskim, lęborskim, malborskim, nowodworskim, puckim, słupskim, starogardzkim, sztumskim, tczewskim, wejherowskim oraz w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Słupsku.

Wypełnienie formularza ofertowego możliwe jest wyłącznie poprzez platformę www.witkac.pl.

- formularz ofertowy zostanie udostępniony w dniu 29 marca 2018 r.

Złożenie oferty następuje:

  1. w wersji elektronicznej poprzez platformę Witkac.pl. - termin złożenia oferty w wersji elektronicznej poprzez platformę Witkac.pl upływa w dniu 19.04.2018 r.;
  2. w wersji papierowej, stanowiącej wydruk wersji elektronicznej - termin złożenia oferty w wersji papierowej upływa w dniu 19.04.2018 r. o godzinie 15.45.

Wydrukowana wersja papierowa oferty powinna zostać opatrzona podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta i złożona wraz z wymaganymi załącznikami w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 bądź za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej KONKURS – Organizacje pozarządowe – Edukacja – NIE OTWIERAĆ. Zgodność wersji elektronicznej z papierową będzie weryfikowana wg sumy kontrolnej dokumentów. O zachowaniu terminu złożenia papierowej wersji oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama