Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Toruń. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej

Nabór od 04.04.2018 do 15.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 15 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Termin składania ofert mija 15 maja 2018 r.

Rodzaj zadania

  1. Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 15 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
  2. Podmiot składający ofertę powinien dysponować odpowiednią bazą lokalową (wyposażone w meble i sprzęty, pracownie, gabinety, pomieszczenie świetlicowe – stosowne do prowadzonych zajęć, sanitariaty, zaplecze kuchenne, brak barier architektonicznych) oraz wykwalifikowaną i posiadającą doświadczenie kadrą.
  3. Zadanie powinno polegać na świadczeniu usług w ramach zajęć indywidualnych lub zespołowych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności
    w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym poprzez prowadzenie m.in. poradnictwa, terapii zajęciowej, zajęć rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, prozdrowotnych itp.
  4. Zadanie powinno być realizowane przez co najmniej 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin dziennie, z zapewnieniem co najmniej 1 posiłku dziennie.
  5. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania.

Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3 Maja 40c, 87-100 Toruń, w zamkniętych opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs" oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie: do 15 maja 2018 roku do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs