Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Nabór wniosków do Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

Nabór od 05.04.2018 do 28.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Trzeci otwarty nabór wniosków do Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, wspierającego projekty dwustronne, został otwarty 3 kwietnia 2018 roku. Ostateczny termin składania wniosków mija 28 czerwca 2018 roku o godzinie 16:00 czasu litewskiego (GMT +02:00).

Wnioski muszą zostać fizycznie dostarczone do Wspólnego Sekretariatu Technicznego na adres Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Wilno, Litwa, łącznie z wersją elektroniczną najpóźniej w wyżej wymienionym terminie.

Nadrzędny cel Programu stanowi wspieranie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego, który sprzyja włączeniu społecznemu na obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ukierunkowany jest na wkład w rozwój regionalny i poprawę jakości życia poprzez współpracę transgraniczną między ludźmi i instytucjami na obszarze Programu.

W trzecim otwartym naborze mogą być składane wnioski, które przyczynią się do realizacji poniższych priorytetów:

Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;

Priorytet 2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;

Priorytet 4. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

WAŻNE! Nabór nie obejmuje Priorytetu 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, ponieważ wszystkie fundusze w ramach Priorytetu 3 zostały rozdzielone podczas pierwszego i drugiego naboru wniosków.

Szczególnie oczekiwane z punktu widzenia Programu są projekty dwustronne przyczyniające się do realizacji celu szczegółowego 2.2. Zmniejszenie bezrobocia przez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia oraz osiągnięcia wskaźników produktu:

2.2.O.1. Liczba uczestników wspólnych lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń (wspólny);

2.2.O.2. Liczba uczestników inicjatyw na rzecz mobilności transgranicznej (wspólny);

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu, natomiast partnerzy projektu muszą wnieść wkład własny w wysokości 15%. Minimalny całkowity budżet projektu to ponad 50 000,00 euro, zaś maksymalny całkowity budżet projektu wynosi 1 milion euro.

Podręcznik Programu, mający zastosowanie do 3 naboru wniosków, w tym niezbędne załączniki (np. wzór wniosku o dofinansowanie, Wytyczne wypełniania wniosku o dofinansowanie, itp.) oraz szczegółowe wymagania dotyczące trzeciego naboru są dostępne na stronie internetowej: www.lietuva-polska.eu w zakładce DOKUMENTY oraz TUTAJ.

WAŻNE! Wersja elektroniczna wniosku o dofinansowanie jest w trakcie procesu programowania i zostanie udostępniona w ciągu najbliższych tygodni. Już teraz w pakiecie aplikacyjnym można znaleźć wersję pdf wniosku, która odpowiada wersji cyfrowej.

Proszę zauważyć, że do zainstalowania i korzystania z cyfrowej wersji wniosku o dofinansowanie wymagany jest system operacyjny wspierany przez producenta (np. system Windows XP nie jest już obsługiwany przez firmę Microsoft, dlatego komputer powinien mieć zainstalowany co najmniej Windows 7).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.