Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Białystok. Konkurs dotacyjny: Wyłonienie operatora projektów zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności...

Białystok. Konkurs dotacyjny: Wyłonienie operatora projektów zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Nabór od 10.04.2018 do 30.04.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów zadania publicznego Miasta Białegostoku realizowanego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Termin składania ofert mija 30 kwietnia 2018 r.

Przewidywane zadania operatora projektów:

1) opracowanie dokumentacji konkursowej, w tym:

 1. regulaminu konkursu na projekty zawierającego warunki i kryteria wyboru projektów,
 2. regulaminu wyboru członków i prac komisji konkursowej z zastrzeżeniem, że w pracach komisji konkursowej weźmie udział co najmniej dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Białegostoku,
 3. wzorów dokumentów konkursowych: oferty, umowy, sprawozdania z realizacji projektu,
 4. procedury monitoringu realizacji projektów,
 5. dokumentacja konkursowa będzie zaakceptowana przez Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku;

2) przeprowadzenie otwartego konkursu na projekty w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, co obejmuje:

 1. ogłoszenie konkursu,
 2. przeprowadzenie naboru projektów – zebranie ofert, ocena i wybór ofert do realizacji,
 3. podanie do publicznej wiadomości informacji o wyborze ofert poprzez jej zamieszczenie na własnej stronie internetowej,
 4. zawarcie umów na realizację projektów,
 5. przekazanie środków finansowych na realizację projektów w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy między operatorem a realizatorami projektów,
 6. monitorowanie i ocenę merytoryczno-finansową zleconych do realizacji projektów,
 7. rozliczenie realizacji projektów,

3) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowania ofert, składania ofert, realizacji projektów i ich rozliczania,

4) rozliczenie realizacji całego zadania,

5) promocję konkursu na każdym etapie jego realizacji, w tym promocję realizowanych projektów.

6) Operator projektów oraz realizatorzy projektów są zobowiązani do stosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w przypadku gromadzenia danych osobowych związanych z konkursem.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Witkac.pl., następnie wydrukować (z jednakową sumą kontrolną), podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej w terminie do 30 kwietnia 2018 r. do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok, poczty lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wersji papierowej oferty.

Oferty przesyłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Oferty, które wpłyną po 30 kwietnia 2018 roku nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs