Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs MNiSW „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”

Reklama
Nabór od 11.04.2018 do 04.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego. Oferty wraz z załącznikami należy składać do 4 maja 2018 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ‘’ – ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego, zwanego dalej „zadaniem publicznym”, w ramach którego zaprasza do składania ofert organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową (obejmującą teren całego kraju lub lokalną) w środowisku akademickim, w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym – celami zadania publicznego określonymi w części I ogłoszenia.

I. Określenie zadania publicznego i warunków jego realizacji

Zakres rzeczowy zlecanego do realizacji zadania publicznego uwzględnia podejmowanie działań na rzecz:

 1. promocji sportu w polskim środowisku akademickim, poprzez działania na rzecz upowszechniania systematycznych zajęć sportowych dla studentów lub doktorantów oraz organizowanie imprez sportowych promujących aktywność sportową studentów lub doktorantów, w tym promocja zdrowego stylu życia, pozytywnych zachowań społecznych, w szczególności wolontariat w sporcie akademickim, zwalczanie dopingu w sporcie, idea czystej rywalizacji (fair play);
 2. udzielania wsparcia polskim studentom lub doktorantom w aktywnym udziale w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata i innych imprezach międzynarodowej rywalizacji sportowej studentów, w tym m.in. wsparcie Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego;
 3. wspierania międzynarodowej integracji polskich studentów lub doktorantów poprzez sport (w szczególności międzynarodowej współpracy sąsiedzkiej);
 4. wsparcia polskich studentów lub doktorantów niepełnosprawnych, uczestniczących w rywalizacji sportowej studentów lub doktorantów.

Składane w konkursie oferty realizacji zadania publicznego, zwane dalej „ofertami”, mogą uwzględniać jedno albo dwa ww. działania, które mogą być realizowane w formie konkursów, akcji informacyjnych, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, zgrupowań lub imprez sportowych, albo w innych innowacyjnych formach. Działania realizowane w ramach konkursu nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania publicznego przeznacza się środki publiczne w wysokości 1 500.000 zł.

Minimalna wysokość dotacji na realizację zadania publicznego, zwanej dalej „dotacją”, wynosi 30.000 zł. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 250.000 zł.

Środki w ramach dotacji nie mogą być wykorzystane na cele inne niż związane z realizacją zadania publicznego, w szczególności na tymczasowe finansowanie podstawowej działalności oferenta, projekty albo ich elementy zakładające przeprowadzenie kampanii o charakterze politycznym, akcji lobbujących i zbierania podpisów pod petycjami do władz centralnych lub samorządowych.

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Udzielone dotacje będą miały formę powierzenia realizacji zadania publicznego.
 2. Ze środków pochodzących z dotacji nie mogą być finansowane koszty:
  • poniesione na realizację zadania przed dniem podpisania umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej „MNiSW”;
  • nagród, premii oraz dodatkowego uposażenia pracowników oferenta;
   stypendiów oraz nagród pieniężnych dla zawodników;
  • odnowy biologicznej oraz zakupu odżywek;
  • badań i ubezpieczeń pracowników oferenta;
  • zakupu środków trwałych;
  • opłat bankowych;
  • czynszu najmu lokali i opłat za media, tj. energię elektryczną, ogrzewanie, wodę i gaz;
  • remontów.
 3. W ramach dotacji mogą być finansowane tylko wydatki faktycznie poniesione, niezbędne do realizacji zadania publicznego, uwzględnione w kalkulacji kosztów realizacji tego zadania.
 4. W ramach dofinansowania można pokryć administracyjno-koordynacyjne koszty obsługi zadania publicznego, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% środków pochodzących z dotacji, z przeznaczeniem na:
  • koszty związane z obsługą administracyjną, finansowo-księgową, prawną, nadzorem i kontrolą realizacji zadania;
  • koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności;
  • koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z realizacją zadania;
  • zakup niezbędnych materiałów biurowych.
 5. Oferty podmiotów, które nie rozliczyły się z przyznanej dotacji na realizację zadania publicznego w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu, nie podlegają ocenie.
 6. Dotacja przyznana na realizację zadania publicznego może być niższa niż kwota wskazana w ofercie. W takim przypadku oferent jest zobowiązany przedstawić zaktualizowany, stosownie do przyznanej kwoty dotacji, kosztorys i harmonogram realizacji zadania publicznego.

IV. Informacje dotyczące składanych ofert oraz termin ich składania

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 4 maja 2018 r.

 1. Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
 2. Oferent może złożyć maksymalnie 2 oferty w ramach ogłoszonego konkursu.
 3. Do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego:
  1. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
  2. statutu podmiotu składającego ofertę albo umowy spółki.
 4. Oferta powinna być:
  1. podpisana przez osobę upoważnioną albo osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego w sposób czytelny lub opatrzona pieczęcią imienną;
  2. złożona w jednym egzemplarzu w wersji papierowej, a także w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych; wersja elektroniczna powinna zawierać skan oferty w wersji papierowej z załącznikami oraz kalkulację kosztów realizacji zadania w pliku/arkuszu kalkulacyjnym – w celu weryfikacji poprawności obliczeń (szablon tabeli do pobrania w wersji edytowalnej – pod ogłoszeniem).
 5. Oferta powinna zawierać informację o zamiarze nieodpłatnego lub odpłatnego (jeśli statut przewiduje prowadzenie działalności odpłatnej) wykonywania zadania publicznego.
  Prosimy o niedołączanie załączników innych niż wyżej wymienione.
 6. Oferty należy przesyłać pocztą na adres:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Biuro Ministra ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert na realizację zadania pn. Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego w terminie do dnia 4 maja 2018 r. O przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego.
 7. Oferty można też składać w biurze podawczym MNiSW (wejście od ul. Hożej 20), w godz. 8:15-16:15. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu do biura podawczego MNiSW.
 8. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
 9. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 10. Oferta składająca się z formularza wniosku oraz załączników papierowych powinna być trwale zszyta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku danych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Reklama