Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Przygotowanie założeń merytorycznych oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w...

Reklama
Konkurs dotacyjny: Przygotowanie założeń merytorycznych oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu
Nabór od 12.04.2018 do 23.04.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Wielkopolskiego głosił konkurs na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego wynikającego z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki iI Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020, pn.: „Przygotowanie założeń merytorycznych oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu”. Termin składania ofert mija 23 kwietnia 2018 r.

Cel konkursu:

  1. Opracowanie tematyki szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, obejmującego co najmniej następujące zagadnienia:
  • wpływ reklamy i promocji napojów alkoholowych, w tym w kontekście sprzedaży internetowej na spożycie/popularność alkoholu wśród młodych ludzi
  • kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych realizowane przez organ wydający zezwolenia – możliwości współpracy z innymi organami kontrolnymi
  • obszary oddziaływań profilaktycznych rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w ramach przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu (uniwersalne, selektywne, wskazujące)
  1. Poprzez zrealizowanie zadania rozumie się:
  1. przygotowanie i przedstawienie konspektów i/lub scenariuszy poszczególnych zajęć
  2. przeprowadzenie szkolenia w formie wykładów dydaktycznych i/lub zajęć warsztatowych/seminarium w wymiarze nie przekraczającym 6 godzin dydaktycznych (6 x 45 min.)

Uwaga!

wykład – jest zorganizowaną formą przekazu wiedzy słuchaczom przez jedną osobę i jest stosowany w ramach szkolenia/konferencji/sympozjum. Nie zaliczamy do wykładów zajęć opartych przede wszystkim na opowiadaniu swojej historii życia, doświadczeń osobistych itp.

seminarium – zorganizowana forma zajęć szkoleniowych, obejmująca wprowadzenie poznawcze do tematu oraz pracę własną w postaci udziału w dyskusji i przedstawiania przez uczestników przygotowanych wypowiedzi dotyczących wiedzy na określony temat

warsztaty – zorganizowana forma działalności szkoleniowej, obejmująca praktyczne ćwiczenie określonych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem czy pełnioną funkcją, prowadzona na podstawie przygotowanego scenariusza określającego przebieg kolejnych sytuacji i ćwiczeń. Typowa liczba uczestników to 12–18 osób.

  1. Przeprowadzenie szkolenia dla ok. 84 osób – pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu w Ośrodku „Bursztyn” w Sianożętach, ul. Środkowa 24-26, 78-111 Ustronie Morskie.
  2.  Zastrzega się możliwość wyboru więcej niż jednego realizatora zadania  

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 (Punkt Kancelaryjny – hol główny lub w sekretariacie Departamentu Zdrowia, piętro XI, p. 1134), w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Przygotowanie założeń merytorycznych oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu”

Oferty składane winny być do: 23 kwietnia 2018 r. do godziny 15:30.

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do siedziby Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Departamentu Zdrowia. Oferty, które wpłyną po terminie będą odrzucane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama