Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Nabór od 16.04.2018 do 30.04.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2018 r. Termin składania ofert mija 30 kwietnia 2018 r.

W ramach konkursu przewidziano realizację następujących zadań:

  • Wsparcie organizacji regionalnego przedsięwzięcia na rzecz integracji środowisk abstynenckich.
  • Wzmocnienie działalności stowarzyszeń abstynenckich.
  • Wzmocnienie skutecznych oddziaływań profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych i zachowań ryzykownych.
  • Oddziaływania profilaktyczne w zakresie szkód powodowanych piciem alkoholu przez kobiety w ciąży skierowanych do uczniów szkół średnich i młodych dorosłych.
  • Organizacja przedsięwzięcia promującego trzeźwość poprzez kształtowanie wśród młodzieży właściwego postrzegania problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, w tym przemocy w rodzinie.
  • Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży realizujących m. in. programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, utrwalające postawy wolne od uzależnień oraz służące przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym.
  • Wspieranie działań na rzecz rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, w tym przemocy.
  • Wspieranie przedsięwzięć służących reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu z uwzględnieniem osób przebywających lub opuszczających zakłady penitencjarne.

Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność zgodą z przedmiotem konkursu, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w ustawie o zdrowiu publicznym. W przypadku realizacji zadania nr 6 są to ww. podmioty, które prowadzą na terenie województwa śląskiego placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 215 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres.

Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ROPS: Konkurs