Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Poznań. Konkurs dotacyjny: Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - Świerczewo

Reklama
Nabór od 16.04.2018 do 09.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert w obszarze: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Termin składania ofert mija 9 maja 2018 r.

Celem otwartego konkursu ofert jest realizacja zadania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Cel ten będzie realizowany poprzez wyłonienie organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które ww. zadanie realizować będą poprzez pobudzanie aktywności społecznej oraz przez tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych.

Kompleksowe działania, kierowane do określonej terytorialnie grupy docelowej, powinny stworzyć w konsekwencji przestrzeń sprzyjającą samoorganizacji i integracji mieszkańców oraz pobudzać ich do angażowania się w różne formy aktywności.

Termin realizacji zadania określa się na maksymalnie od 10 czerwca 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Zadanie nr 1: Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - Świerczewo

wkład własny - 3% kwoty wnioskowanej dotacji, przy czym wkład finansowy - minimum 1% kwoty wnioskowanej dotacji maksymalna kwota dotacji: 50 000, 00 zł

w zadaniu nr 1: Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - Świerczewo:

Celem tego zadania winno być tworzenie programu działania na podstawie bezpośrednich doświadczeń i potrzeb ludzi mieszkających na danym obszarze w oparciu o:

 • odkrywanie wspólnych wartości, niewykorzystanych umiejętności pojedynczych osób, mobilizowanie do ich spożytkowania na rzecz wspólnej korzyści, tworzenie sytuacji do wzajemnego uczenia się;
 • podkreślanie znaczenia wspólnego działania jako najbardziej dynamicznego i twórczego elementu, dzięki któremu może zachodzić rozwój osobisty i społeczny.

  Cele te powinny być osiągnięte poprzez:
 • ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców,
 • animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych aspektów codziennego życia, zwłaszcza nierozwiązanych problemów lokalnych,
 • wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
 • motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na dobro wspólne,
 • moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,
 • tworzenie warunków do wymiany doświadczeń,
 • promowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i wolontariatu.

Realizacji zadania powinna uwzględniać poniższe działania:

 • warsztaty, animacje, gry i zabawy dla dzieci,
 • warsztaty dla dzieci i ich rodziców sprzyjające pogłębieniu więzi rodzinnych,
 • zajęcia, warsztaty międzypokoleniowe,
 • zajęcia sprzyjające aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w gronie rodziny, przyjaciół, sąsiadów;
 • półkolonie dla dzieci w okresie wakacyjnym,
 • gry terenowe, fotospacery,
 • promowanie współpracy sąsiedzkiej w formie np. pikniku sąsiedzkiego,
 • zagospodarowanie czasu wolnego,
 • promowanie aktywnego stylu życia i spędzania czasu wolnego,
 • organizowanie warsztatów, szkoleń, spotkań z ekspertami, spotkań tematycznych.

Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, która zostanie sporządzona w formie pisemnej.

Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania, a po zakończeniu zadania – złożenia sprawozdania.

Inne warunki realizacji zadania:

 • dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku konieczne jest dokonanie aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu w celu doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania. W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie,
 • organizator imprezy lub konferencji odpowiedzialny jest za uwzględnienie standardów określonych w zarządzeniu nr 826/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dostosowania imprez oraz konferencji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • sprawozdanie z realizacji zadania powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę (-ów) według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, a także złożone w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego za pomocą platformy obsługi dotacji www.witkac.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama