Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Poznań. Konkurs dotacyjny: Organizacja i wsparcie przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców

Reklama
Nabór od 16.04.2018 do 09.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert w obszarze: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Termin składania ofert mija 9 maja 2018 r.

Celem otwartego konkursu ofert jest realizacja zadania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Cel ten będzie realizowany poprzez wyłonienie organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które ww. zadanie realizować będą poprzez pobudzanie aktywności społecznej oraz przez tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych.

Kompleksowe działania, kierowane do określonej terytorialnie grupy docelowej, powinny stworzyć w konsekwencji przestrzeń sprzyjającą samoorganizacji i integracji mieszkańców oraz pobudzać ich do angażowania się w różne formy aktywności.

Termin realizacji zadania określa się na maksymalnie od 10 czerwca 2018r. do 31 grudnia 2018r.

w zadaniu nr 2: Organizacja i wsparcie przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców:
wkład własny - 3% kwoty wnioskowanej dotacji, przy czym wkład finansowy - minimum 1% kwoty wnioskowanej dotacji

minimalna kwota dotacji: 14 000,00 zł

maksymalna kwota dotacji: 35 000, 00 zł

w zadaniu nr 2: Organizacja i wsparcie przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców:

Celem tego zadania winno być tworzenie programu działania na podstawie bezpośrednich doświadczeń i potrzeb ludzi mieszkających na danym obszarze w oparciu o:

 • odkrywanie wspólnych wartości, niewykorzystanych umiejętności pojedynczych osób, mobilizowanie do ich spożytkowania na rzecz wspólnej korzyści, tworzenie sytuacji do wzajemnego uczenia się,
 • podkreślanie znaczenia wspólnego działania jako najbardziej dynamicznego i twórczego elementu, dzięki któremu może zachodzić rozwój osobisty i społeczny.

Cele te powinny być osiągnięte poprzez:

 • ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców,
 • animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych aspektów codziennego życia, zwłaszcza nierozwiązanych problemów lokalnych,
 • wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,
 • motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na dobro wspólne,
 • moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,
 • pobudzanie energii potrzebnej do podjęcia i podtrzymania działania przez osobę/grupę.

Realizacji zadania musi uwzględniać poniższe działania:

 • tworzenie warunków do wymiany doświadczeń,
 • promowanie współpracy sąsiedzkiej w formie np. pikniku sąsiedzkiego,
 • organizowanie współpracy partnerskiej,
 • zagospodarowanie czasu wolnego,
 • rozwój i wzmacnianie postaw aktywnych i prospołecznych,
 • promowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i wolontariatu,
 • promowanie aktywnego stylu życia i spędzania czasu wolnego,
 • promowanie ruchów społecznych, inicjatyw oddolnych, partycypacji,
 • organizowanie warsztatów, szkoleń, spotkań z ekspertami, spotkań tematycznych.

Obszar działalności/realizacji zadania

Działania z założenia powinny być kierowane do społeczności terytorialnej. Działania winny mieć charakter lokalny, a więc obszar powinien mieć zasięg lokalny, miejscowy, niezbyt rozległy. Swoim zasięgiem obejmować maksymalnie obszar jednej jednostki pomocniczej miasta – Rady Osiedla. Wskazane jest jednak, aby obszar ten był mniejszy niż terytorium Rady Osiedla. Zaleca się, aby działalność prowadzona była w określonej części osiedla, która w opinii wnioskodawcy wymaga podjęcia realizacji zadania publicznego zawartego w konkursie. W ofercie należy bardzo dokładnie określić obszar realizacji zadania, w taki sposób aby nie budziło to wątpliwości w ocenie komisji konkursowej. Co do zasady nie powinien być on tożsamy z obszarem już działającego CIL lokalnego (dokładne informacje o obszarach działalności CIL-ów znajdują się na stronie: http://www.poznan.pl/cil).

Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, która zostanie sporządzona w formie pisemnej.

Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania, a po zakończeniu zadania – złożenia sprawozdania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama