Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Ochrona i promocja zdrowia

Nabór od 19.04.2018 do 16.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewoda Łódzki ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Termin składania ofert mija 16 maja 2018 r.

Celem zadania publicznego jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, a w szczególności podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa oraz zmiana postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.

Rodzaj zadania publicznego – Ochrona i promocja zdrowia

Tytuł zadania publicznego – Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS

Realizacja zadania publicznego rozpocznie się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2018 r., a zakończy nie później niż 31 grudnia 2018 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Nie otwierać – KONKURS – Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS 2018 r. - do rąk własnych Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW w Łodzi”

Oferty należy przesłać do 16 maja 2018 r. (liczy się data wpływu do sekretariatu Wydziału) na adres Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87 lub złożyć osobiście w sekretariacie tego Wydziału (pok. 101) w godzinach pracy Urzędu z zachowaniem ww. terminu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs