Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Nabór wniosków do programu MSWiA „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”

Reklama
Nabór od 20.04.2018 do 30.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rozpoczyna się nowa, III edycja programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. Tegoroczna edycja Programu ma cztery główne cele szczegółowe: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa. Urzędy wojewódzkie do 30 maja br. przekazują do MSWiA maksymalnie 26 projektów z terenu województwa.

Rozpoczyna się nowa, III edycja programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. Jest to największe przedsięwzięcie o charakterze profilaktycznym w Polsce. W tym roku, MSWiA przeznaczy na ten cel łącznie 6 milionów złotych.Tegoroczna edycja Programu ma cztery główne cele szczegółowe: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa.

W budżecie państwa na rok 2018 na realizację „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6.000.000 złotych.

Rezerwa budżetu państwa, zabezpieczona na realizację Programu zostanie rozdysponowana zgodnie z założeniami Programu na realizację konkretnych projektów przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w poszczególnych województwach (zadania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym w ramach projektów lokalnych, co do zasady realizowanych w czterech celach szczegółowych

Programu, tj. bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, bezpieczne przejścia dla pieszych przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa). 16 kwietnia 2018 roku w siedzibie Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 i 2020”. 19 kwietnia 2018 roku Pan Minister Jarosław Zieliński, po rekomendacji Zespołu, zaakceptował następujące rozwiązanie dot. podziału rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację "Razem bezpieczniej":

I. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł.

– maks. 6 projektów z każdego województwa w tym:

3 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 - łączna kwota dofinansowania - 700 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

1 projekt na cel priorytetowy 1a- Bezpieczeństwo rowerzystów - łączna kwota dofinansowania 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

2 mikroprojekty – łączna kwota dofinansowania 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł

II. Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych – łączna kwota dofinansowania – 3 000 000 zł.

– maks. 9 projektów z każdego województwa w tym:

5 projektów na cel szczegółowy główny nr 2 - łączna kwota dofinansowania – 2,500 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

2 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym- łączna kwota dofinansowania - 350 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

2 mikroprojekty - 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

III. Cel szczegółowy nr 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – łączna kwota dofinansowania – 1 000 000 zł.

– maks. 5 projekty z każdego województwa w tym:

2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 - łączna kwota dofinansowania – 700 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

1 projekt na cel dodatkowy 3a – przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom podczas imprez sportowych o charakterze lokalnym - 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

2 mikroprojekty - 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

IV. Cel szczegółowy nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa – 1 000 000 zł.

Propozycja – maks. 6 projektów z każdego województwa w tym:

2 projekty na cel szczegółowy główny nr 4 - łączna kwota dofinansowania - 600 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

1 projekt na cel dodatkowy 4a – wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów - 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

2 projekty na cel priorytetowy 4b – Przeciwdziałanie agresji, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści (totalitaryzm, rasizm, religia, narodowość) –200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

  • 1 mikroprojekt - 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł,
  • 100.000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów głównych,
  • 50.000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów priorytetowych,
  • 25.000 zł – maksymalne dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 mieszkańców).

Nabór projektów (etap centralny) trwa do 30 maja 2018 roku (urzędy wojewódzkie do 30 maja br. przekazują do MSWiA maksymalnie 26 projektów z terenu województwa). Poniżej zamieszczone zostały materiały poglądowe do wykorzystania w tegorocznym naborze projektów. Komplet dokumentów zamieszczony zostanie na stronie internetowej programu „Razem bezpieczniej” w zakładce „Procedury” (wzory dokumentacji do oceny projektów profilaktyczno-prewencyjnych, do obligatoryjnego wykorzystania przy ocenie tychże projektów wraz z Wnioskiem, który jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe przesyłają do właściwych terenowo urzędów wojewódzkich (etap wojewódzki), w terminach wskazanych przez właściwych Wojewodów).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSWiA: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Reklama