Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Warszawa-Żoliborz. Konkurs dotacyjny: Przeprowadzenie pilotażowego projektu dotyczącego międzysektorowej współpracy mieszkańców, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 24.04.2018 do 14.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018/2019 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w latach 2018 - 2019. Termin składania ofert: poniedziałek, 14 maja 2018 - 15:30

Kategoria konkursu:

  • Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego:

Przeprowadzenie pilotażowego projektu polegającego na stworzeniu oraz testowym zastosowaniu mechanizmu wspierającego międzysektorową współpracę mieszkańców, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych działających na terenie Żoliborza przy realizacji pomysłów na rzecz lokalnej społeczności.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 14.05.2018 roku do godz. 15.30. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05.2018 roku do godz. 15.30. w Kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. J. Słowackiego 6/8 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. J. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Anna Orzechowska , nr telefonu 22 44 38 895, M. Danuta Kleska tel. 22 44 38 919, od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-15.00 ).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama