Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Warszawa-Ursynów. Konkurs dotacyjny: Wspieranie przygotowania i realizacji inicjatyw służących popularyzacji tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego...

Reklama
Warszawa-Ursynów. Konkurs dotacyjny: Wspieranie przygotowania i realizacji inicjatyw służących popularyzacji tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego dzielnicy
Nabór od 27.04.2018 do 18.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w II połowie 2018 roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Termin składania: piątek, 18 maja 2018 - 16:00.

Kategoria konkursu:

  • Kultura

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie przygotowania i realizacji inicjatyw służących popularyzacji tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Ursynowa.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 18 maja 2018 r. do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2018 r. do godz. 18.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, że oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku zamiaru wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych - w siedzibie urzędu przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, pok. 539 lub 540, tel. 22 443-72-46 lub 22 443-72-45, w dniach pracy Urzędu, w godz. 13.00-15.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama