Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Nabór od 09.05.2018 do 29.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez wsparcie zadań realizowanych w ramach projektów, programów i funduszy centralnych. Termin składania ofert mija 29 maja 2018 r.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań

1. W ramach priorytetu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

  1. wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich i sędziowskich,
  2. wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz organizacji zawodów sportowych w województwie opolskim,
  3. wspieranie organizacji imprez sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej,
  4. upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.
  1. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.
  2. Zadania określone w pkt 1 winny wpisywać się w treść „Rezolucji o ogłoszeniu w województwie opolskim roku 2018 Rokiem 100-lecia Niepodległości i 20-lecia Samorządności Województwa i Powiatów”, stanowiącej załącznik do Uchwały nr XXXIV/386/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2017 r. Zadania nawiązujące do rocznic odbywać się będą pod wspólnym hasłem: „Polska – Samorząd – Wspólnota”, http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/11/386-uch-rezolucja-100-lecie-Niepodleg %C5%82o%C5%9Bci.pdf .
  3. Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w ofercie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających najwyższą skuteczność.
  4. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:

1) powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2) wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80 % wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

Ofertę dotyczącą powierzenia lub wsparcia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 29.05.2018 do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 – Ostrówek, sala nr 3 lub w sekretariacie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, w siedzibie przy ul. Żeromskiego 3 w Opolu (III piętro).

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs