Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom

Nabór od 09.05.2018 do 23.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom w 2018 r.”. Termin składania ofert mija 23 maja 2018 r.

W ramach konkursu zlecane będą zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, szczegółowo określone w Rozdziale I ust. 3 Regulaminu.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach w/w konkursu, środki finansowe do kwoty ogółem 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym w wysokości minimum 20% łącznej kwoty kosztów realizacji zadania (w tym wkład osobowy nie może wynosić więcej niż 10% wszystkich kosztów zadania).

Wkład własny rozumiany jest jako suma środków finansowych oraz wkładu osobowego.

Realizacja zadań rozpocznie się nie wcześniej niż 29 czerwca br., a zakończy się nie później niż 30 listopada 2018r. Realizacja zadania nie może rozpocząć się przed zawarciem umowy.

Przed złożeniem oferty należy szczegółowo zapoznać się z regulaminem konkursu.

Oferty należy składać: na Dzienniku Podawczym: Kraków, ul. Racławicka 56 parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem na kopercie „konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom w 2018 r.”

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs