Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Trwa konkurs dotacyjny: Zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów polskich

Reklama
Nabór od 11.05.2018 do 22.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Trwa konkurs na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich i ich wkładzie w światową kulturę, ogłoszony przez Komisję Grantową działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Wnioski można składać do 22 maja 2018 r.

Proponowane działania muszą być zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Preferowane będą projekty mające na celu upamiętnienie lokalnych społeczności żydowskich angażujące mieszkańców, w szczególności:

- tłumaczenia i publikacje ksiąg pamięci,

- upamiętnianie miejsc żydowskiej martyrologii.

Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 50.000 zł.

Nie jest dopuszczalne składanie wniosków z terminem realizacji dłuższym niż do 30 czerwca 2019 r.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o grant jest rozliczenie się Wnioskodawcy z realizacji uprzednio przyznanych grantów przez Stowarzyszenie ŻIH.

Terminem rozpoczęcia realizacji grantu jest data zawarcia umowy o przyznaniu i realizacji grantu.

Termin rozliczenia projektu i złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnego z załączonym wzorem wynosi 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie.

Rozpatrywane będą jedynie wnioski zgodne z załączonym wzorem wniosku.

W przypadku przyznania dofinansowania przekazanie środków odbędzie się w oparciu o umowę stanowiącą załącznik do ogłoszenia. O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się osoby prawne prowadzące działalność związaną z działaniami określonymi w przedmiotowym ogłoszeniu konkursowym i spełniają określone w nim wymogi.

Postępowanie konkursowe przebiegać będzie zgodnie z zasadami podanymi w ogłoszeniu oraz określonymi w regulaminie działania Komisji Grantowej.

SKŁADANIE OFERT:

  1. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  2. Miejsce składania wniosków – siedziba Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, z zastrzeżeniem że osobiście wnioski można składać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (797 701 907).
  3. Termin składania wniosków – do godz. 15.00 dnia 22 maja 2018 roku. Za datę wpływu uznawana jest data faktycznego dotarcia wniosku do określonego powyżej miejsca. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone w ramach Konkursu i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora: Konkurs

Reklama