Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Toruń. Konkurs dotacyjny: Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej

Nabór od 14.05.2018 do 01.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla łącznie 40 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Termin składania ofert mija 1 czerwca 2018 r.

Rodzaj zadania

1. Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla łącznie 40 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

2. Zadanie powinno być realizowane na terenie 4odrębnych dzielnic miasta tj.:

- na Starym Mieście (dla 10 osób),

- na Bydgoskim Przedmieściu (dla 10 osób),

- na Wrzosach ( dla 10 osób),

- na Podgórzu (dla 10 osób).

4. Podmiot składający ofertę powinien:

- posiadać co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu tego typu placówki,

- dysponować odpowiednią bazą lokalową (wyposażone w meble i sprzęty, pomieszczenie stosowne do prowadzonych zajęć, sanitariaty, brak barier architektonicznych),

- dysponować wykwalifikowaną i posiadającą doświadczenie kadrą.

5. Zadanie powinno polegać na świadczeniu usług w ramach zajęć indywidualnych lub zespołowych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym poprzez prowadzenie m.in. poradnictwa, zajęć animacyjnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, prozdrowotnych, terapii zajęciowej itp.

6. Zadanie powinno być realizowane przez co najmniej 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin dziennie, z zapewnieniem co najmniej 1 posiłku dziennie.

7. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparciawykonania zadania.

Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3 Maja 40c, 87-100 Toruń, w zamkniętych opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs" oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie: do 1 czerwca 2018 roku do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs