Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Ostatni nabór Interreg Europa

Nabór od 15.05.2018 do 22.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Do 22 czerwca 2018 r. trwa ostatni nabór wniosków do Programu Interreg Europa. Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

Aktualny nabór obejmuje wszystkie priorytety Programu, ale szczególnie oczekiwane są projekty podejmujące problematykę gospodarki niskoemisyjnej.

Celem programu jest unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie regionalnych i krajowych programów operacyjnych, a także programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Interreg Europa wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród instytucji, które współpracują nad wybraną dziedziną polityki.

Rezultatem, indywidualnym dla każdego z partnerów, może być np. opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania ze środków wybranego programu operacyjnego (RPO, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Polska Wschodnia itp.), wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania programem w regionie (np. nowe metody oceny wniosków lub zmiany w systemie naboru projektów do RPO), wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie do strategii nowego celu, zmiany planu/strategii województwa, planów niskoemisyjnych gmin itp.).

Beneficjenci programu:

władze publiczne wszystkich szczebli, instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego, prywatne podmioty non profit z osobowością prawną, przykładowo:

  • krajowe, regionalne i lokalne władze:
    • odpowiedzialne za stymulowanie wszelkich form innowacji (włączając technologiczne, organizacyjne, społeczne),
    • odpowiedzialne za udzielanie wsparcia w obszarze przedsiębiorczości i MŚP,
    • odpowiedzialne za obszary polityki dotyczącej energii, mobilności i gospodarki niskoemisyjnej,
    • odpowiedzialne za kwestie związane z dziedzictwem naturalnym i kulturowym
    • związane z jakością środowiska i efektywnym gospodarowaniem zasobami,
  • regionalne agencje energetyczne,
  • agencje ds. transportu i mobilności,
  • agencje ds. środowiska,
  • agencje rozwoju,
  • organizacje odpowiedzialne za zarządzanie obszarami naturalnymi lub dziedzictwem kulturowym i ich wykorzystywanie,
  • uniwersytety, instytuty badawcze i wiedzy, instytucje szkolnictwa wyższego, uczelnie prywatne
  • operatorzy parków technologicznych i nauki, centrów innowacji, inkubatorów przedsiębiorczości i inne organizacje reprezentujące społeczność regionalnych MŚP,
  • izby gospodarcze i handlowe,
  • podmioty odpowiedzialne za kształcenie i prowadzenie szkoleń zawodowych,
  • podmioty wspierające biznes oraz organizacje reprezentujące sektor MŚP i środowisko biznesowe,
  • podmioty publiczne podlegające przepisom prawa publicznego, które podejmują działania na rzecz przejścia na gospodarkę emisyjną,
  • podmioty w sektorach gospodarki wywierające silny wpływ na dziedzictwo naturalne i kulturowe lub od nich uzależnione (rybołówstwo, rolnictwo, turystyka itp.),
  • inne podmioty:
    • właściwe w zakresie rozwoju regionalnych struktur innowacyjności i kompetencji,
    • o istotnym znaczeniu dla ochrony i rozwoju dziedzictwa naukowego i kulturowego,
    • o znaczeniu regionalnym zaangażowane w proces efektywnego gospodarowania zasobami
    • fundacje, stowarzyszenia.

W Polsce informacji na temat programu udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ulokowany w Departamencie Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Polski punkt współpracuje ze Wspólnym Sekretariatem, pozostałymi krajowymi punktami kontaktowymi z UE, Norwegii, Szwajcarii oraz kontrolerem wydatków w projektach Interreg Europa - Centrum Projektów Europejskich. Punkt świadczy także pomoc w zakresie poszukiwania zagranicznych partnerów do projektów oraz promowania polskich ofert współpracy. W zakresie listów poparcia pracownicy punktu pośredniczą w kontaktach z Urzędami Marszałkowskimi. Punkt wspiera także polskie instytucje realizujące projekty.

Wydarzenia on-line

Webinaria dla wnioskodawców wiodących: 15-18 maja
jak zbudować odpowiednie partnerstwo: 15 maja
jak opracować metodologie projektu: 16 maja
budżet i finanse: 17 maja
planowanie strategii komunikacji projektu: 18 maja

Piątkowe sesje pytań i odpowiedzi
25 maja
8, 15 czerwca

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.