Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Szczecin. Konkurs dotacyjny: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Nabór od 16.05.2018 do 05.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Szczecin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Termin składania ofert mija 5 czerwca 2018 r.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Nazwa zadania:

Szkoła dla rodziców

Rodzaj zadania.

Zadanie będzie polegało na:

  1. Prowadzeniu kursów i szkoleń dla rodziców małych dzieci i osób spodziewających się dziecka w celu podnoszenia umiejętności i kompetencji rodzicielskiej, w szczególności osoby pozostające pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
  2. Poszerzanie wiedzy o psychofizycznych i społecznych uwarunkowania rozwoju dziecka z elementami edukacji ekonomicznej, szeroko rozumianego planowania budżetu gospodarstwa domowego.
  3. Podnoszeniu umiejętności rodzicielskiej szczególnie w zakresie motywowania, wzmacniania postaw pozytywnych bez udziału przemocy, mediacji i umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów i konfliktów.
  4. Wyznaczaniu celów wychowawczych, umiejętności wytyczania granic i jasnego stawiania wymagań, rozpoznawania, wyrażania i akceptacji uczuć.
  5. Modyfikowaniu niepożądanych zachowań dziecka, stymulowania rozwoju i budowania poczucia własnej wartości członków rodziny, a także nabywania oraz pogłębiania w zakresie przygotowania do porodu, zdrowego stylu życia w okresie ciąży oraz czynności opiekuńczo-pielęgnacyjno-higienicznych w stosunku do dziecka.

Ponadto, podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do:

  1. Realizacji w formie cyklicznych spotkań grupowych dla wyłonionej grupy adresatów.
  2. Preferowane są 4 cykle szkoleń (po 1 cyklu dla każdej grupy adresatów) po 60 godzin, na każde szkolenie, najlepiej w dniach wolnych od pracy lub w godzinach popołudniowych do możliwości udziału przez uczestników.
  3. Dodatkowo pożądanym jest, aby podmiot realizujący zadanie zapewnił w trakcie trwania szkoleń opiekę nad dziećmi, aby rodzice mogli w pełni uczestniczyć w szkoleniach.
  4. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do przekazywania informacji zwrotne o uczestnictwie osób skierowanych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 24 000,00 zł

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs