Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań publicznych z pomocy społecznej - rozwój ekonomii społecznej

Reklama
Nabór od 17.05.2018 do 06.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2018 r. Termin składania ofert mija 6 czerwca 2018 r.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:

  • Działania z zakresu pomocy społecznej – rozwój ekonomii społecznej

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:

  • organizację Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej (kompleksowe przeprowadzenie i organizacja jednodniowego wydarzenia o zasięgu regionalnym oraz seminarium jako wydarzenia towarzyszącego).

Uwaga: Przez podmiot ekonomii społecznej należy rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama