Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs PFRON: Pilotażowy program „Absolwent”

Reklama
Nabór od 21.05.2018 do 20.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza, w ramach pilotażowego programu „Absolwent”, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi do udziału w konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej.

Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2018 rok, środków finansowych na realizację programu.

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 51 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza, w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi do udziału w konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej.

I. Cel konkursu

Podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie.

II. Podmioty uprawnione do składania wniosków

1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu są:

1) szkoły wyższe – publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe utworzone zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), a także szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe;

2) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), które podejmą współpracę z pracodawcami oraz WUP i/lub PUP oraz PCPR, i korzystają lub będą korzystać z istniejących w tych instytucjach instrumentów i narzędzi wsparcia służących aktywizacji zawodowej studentów i/lub absolwentów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 – 6.

2. Warunkiem składania wniosków w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT” przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest:

1) posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

2) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), z zastrzeżeniem, iż w przypadku wniosku wspólnego złożonego przez m.in. dwie lub więcej organizacje pozarządowe ww. warunki weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców.

3. W przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji. Zarząd główny organizacji pozarządowej nie może występować w imieniu terenowych jednostek organizacyjnych tej organizacji, które posiadają osobowość prawną.

4. Podmioty wskazane w ust. 1 mogą złożyć wniosek wspólny. Na etapie składania wniosku Wnioskodawców, którzy składają wniosek wspólny, musi wiązać Umowa określająca zakres świadczeń Wnioskodawców składających się na realizację projektu. W przedmiotowej umowie musi zostać wskazany Wnioskodawca Lider. 5. Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:

1) PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;

2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;

3) innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.

6. Warunek, o którym mowa w ust 5, w przypadku wniosku wspólnego, dotyczy każdego z Wnioskodawców.

7. Z udziału w konkursie wykluczone są podmioty:

1) w związku z działalnością których, lub działalnością podmiotów z nimi powiązanych, wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze na warunkach i zasadach określonych w kodeksie postępowania karnego;

2) które w przeszłości, były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie – wykluczenie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od dnia, w którym wygasło zobowiązanie wobec PFRON;

3) w których funkcje członków zarządu lub organów uprawnionych do reprezentowania organizacji pełnią osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe; 4) które w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu) nierzetelnie wykonywały zobowiązania wynikające z umów zawartych z PFRON (w tym nierzetelnie i nieterminowo rozliczały środki PFRON).

III. Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs

1. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące obszarów wsparcia, o których mowa w rozdziale VIII programu, tj.:

1) obszar A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;

2) obszar B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:

a) zadanie 1 – zdobycie uprawnień zawodowych,

b) zadanie 2 – ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,

c) zadanie 3 – odbycie stażu aktywizacyjnego;

3) obszar C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia.

2. Realizacja Obszaru A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej - jest obligatoryjna.

3. Przewidziane w ramach programu formy wsparcia w ramach obszarów B i C stanowią uzupełnienie wsparcia systemowego realizowanego i finansowanego przez PFRON oraz jednostki samorządu terytorialnego w tym PUP, udzielanego z wykorzystaniem dostępnych instrumentów i narzędzi wsparcia, służących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 4. Szczegółowe formy i zakres pomocy dla poszczególnych obszarów wsparcia wskazane zostały w rozdziale IX programu.

IV. Termin i zasady składania wniosków 1. Wnioski w ramach programu mogą być składane od dnia 21 maja 2018 roku do dnia 20 lipca 2018 roku.

2. Wnioski należy składać w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON lub drogą pocztową) ─ Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.

3. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Biura PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

4. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu jeden wniosek. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje wyczerpanie limitu jednego wniosku dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.

5. Wniosek sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do procedur realizacji pilotażowego programu „ABSOLWENT”.

6. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentami: pilotażowym programem „ABSOLWENT”, procedurami realizacji pilotażowego programu „ABSOLWENT”, dostępnymi na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

7. Dodatkowo wymagane jest dostarczenie wersji elektronicznej wniosku (plik MS Word) oraz załącznika nr 1 do wniosku i budżetu projektu (plik MS Excel).

8. Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) i zaciągania zobowiązań finansowych. 9. Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.

V. Terminy realizacji projektów, okres kwalifikowalności kosztów

1. Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2020 roku.

2. Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu (z tym, że nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy pomiędzy Wnioskodawcą a PFRON) do dnia zakończenia realizacji projektu (z tym, że nie później niż do dnia 30 września 2020 r.). 3. Wyznacza się następujące okresy finansowania projektów:

1) pierwszy okres – od dnia 1 października 2018 roku (z tym, że nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy) do dnia 30 września 2019 roku, 2) drugi okres – od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku (tryb pozakonkursowy).

4. Wnioskodawca może ubiegać się o zawarcie umowy na jeden lub dwa okresy finansowania projektów, przy czym preferowane będą projekty na dwa okresy finansowania.

5. Środki finansowe PFRON, o których mowa w rozdziale VI ogłoszenia o konkursie, przeznaczone są na dofinansowanie kosztów realizacji projektów w pierwszym okresie finansowania. Za kwalifikowalne w tym okresie uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu (z tym że nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy pomiędzy Wnioskodawcą a PFRON) do dnia 30 września 2019 roku.

6. Wnioskodawca zamieszcza w części B oraz w części C wniosku informacje dotyczące pierwszego okresu finansowania projektu chyba, że w danym punkcie części B lub części C wniosku przewidziana została konieczność podania dodatkowo informacji dotyczących całego okresu realizacji projektu (lub poszczególnych okresów realizacji projektu).

7. Harmonogram realizacji projektu oraz szczegółowy budżet projektu należy sporządzić dla pierwszego okresu finansowania projektu.

8. W przypadku zawarcia umowy oraz przyznania dofinansowania na pierwszy okres finansowania projektu, Wnioskodawca składa do PFRON, przed rozpoczęciem drugiego okresu finansowania projektu, zaktualizowany wniosek (złożenie zaktualizowanego wniosku następuje w ramach trybu pozakonkursowego). Zaktualizowany wniosek zawiera m.in. szczegółowy budżet projektu dotyczący drugiego okresu finansowania projektu. Kwota dofinansowania wnioskowana na drugi okres nie może być wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu.

9. Zaktualizowany wniosek, o którym mowa w ust. 8 należy złożyć w terminie do dnia 15 lipca 2019 roku. Zaktualizowany wniosek podlega weryfikacji pod względem formalnym oraz merytorycznym.

10. W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na drugi okres realizacji projektu, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej w ramach konkursu podlega zmianie w formie aneksu. 11. Warunkiem zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 10 jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania aneksu.

VI. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w konkursie

1. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie wynosi 10.000.000,00 zł. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu, skutkujących wypłatą środków finansowych w 2019 roku, jest posiadanie środków finansowych w planie finansowym w 2019 roku.

2. W sytuacji, gdy suma kwot wnioskowanych wykazanych w projektach które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną komisji konkursowej będzie wyższa od kwoty określonej w ust. 1, Zarząd PFRON może podjąć decyzję o zwiększeniu wysokości środków finansowych PFRON na realizację konkursu.

VII. Warunki projektów zgłaszanych w konkursie

1. Łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć kwoty 18.000 zł na jednego beneficjenta ostatecznego. Wskazana maksymalna kwota dofinansowania odnosi się do całego okresu udziału beneficjenta ostatecznego w programie.

2. Do limitu o którym mowa w ust. 1 nie wlicza się kosztów dodatku motywacyjnego.

3. Ten sam beneficjent ostateczny nie może być objęty tymi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanych w tym samym czasie (w tym za pośrednictwem samorządu województwa lub samorządu powiatowego).

VIII. Zasięg terytorialny projektów

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty o charakterze regionalnym, ponadregionalnym lub ogólnopolskim.

IX. Zasady przyznawania dofinansowania oraz wysokości wkładu własnego

1. Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu.

2. W sytuacji, gdy Wnioskodawca wnosi do realizacji projektu wkład niefinansowy osobowy (świadczenie wolontariusza lub/i świadczenie pracownika współpracującej szkoły wyższej oddelegowanego do pracy przy projekcie) – przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza lub/i pracownika współpracującej szkoły wyższej oddelegowanego do pracy przy projekcie nie może przekroczyć kwoty 18 zł za jedną godzinę pracy. Jeżeli wolontariusz lub/i pracownik współpracującej szkoły wyższej oddelegowany do pracy przy projekcie wykonuje pracę taką, jak stały personel, to kalkulacja wkładu jego pracy może być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu, z tym że warunkiem przyjęcia do kalkulacji kwoty wyższej niż kwota wskazana w ogłoszeniu o konkursie jest posiadanie przez wolontariusza lub/i pracownika współpracującej szkoły wyższej oddelegowanego do pracy przy projekcie kwalifikacji co najmniej takich jakie posiada stały personel.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Abhijit Bhaduri, flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0

Autor/źródło: Abhijit Bhaduri, flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0

Reklama