Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Każde dziecko ma talent

Nabór od 23.05.2018 do 21.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2018 r. pn. Każde dziecko ma talent. Termin składania ofert mija 21 czerwca 2018 r.

W ramach konkursu zlecane będą zadania polegające na:

1) wsparciu wychowawczo – pedagogicznym małopolskich uczniów poprzez realizację różnych form edukacyjnych, mających wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształcenie postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach;

2) odkrywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież talentów oraz kompetencji.

Zlecanie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy oferentów uprawnionych, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert pn. Każde dziecko ma talentśrodki finansowe do kwoty ogółem: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Do konkursu mogą być składane oferty na realizacje zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 czerwca 2018 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2018 r.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się Innymi środkami finansowymi lub sumą Innych środków finansowych i wkładu osobowego w wysokości co najmniej 10% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania.

Kosztorys zadania obejmuje przedstawienie kosztów w podziale na: koszty merytoryczne, koszty obsługi zadania (w tym koszty administracyjne).

Poziom kosztów obsługi zadania publicznego nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wszystkich kosztów realizacji zadania publicznego.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana przez oferenta.

Miejsce składania dokumentów

  • Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (parter - nowy budynek, w godzinach 8.00 – 16.00)

lub

  • za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2018 r. pn. Każde dziecko ma talent

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs