Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: "Małopolska Gościnna - III Edycja"

Reklama
Nabór od 23.05.2018 do 13.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2018r. pn. "Małopolska Gościnna - III Edycja". Termin składania ofert mija 13 czerwca 2018 r.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki, odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

W ramach konkursu przewiduje się wsparcie działań z zakresu rozwoju i aktywizacji Szlaku Orlich Gniazd, polegających na organizacji wydarzeń turystycznych w ramach I edycji Święta Szlaku Orlich Gniazd, które odbędzie się w dniu 22 września 2018 r. w wybranych obiektach oraz gminach należących do Szlaku na terenie Województwa Małopolskiego.

Obiekty szlakowe: Zamek w Korzkwi, Zamek w Ojcowie, Zamek Pieskowa Skała, Zamek w Rabsztynie, Zamek w Bydlinie, Zamek Tenczyn w Rudnie.

Gminy należące do Szlaku: Zielonki, Skała, Sułoszowa, Olkusz, Klucze, Krzeszowice.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na realizację konkursu środki finansowe do kwoty ogółem 230 000 złotych (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Ze środków dotacji pokrywane mogą być wydatki na realizację zadań poniesione najwcześniej od daty zawarcia umowy.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w terminie od dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia 15 listopada 2018 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Miejsce składania dokumentów

• Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków w godz. 8.00–16.00.
• przesłanie oferty z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z dziedziny turystyki w 2018 r. pn. MAŁOPOLSKA GOŚCINNA – III Edycja” na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu a nie data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama