Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs NFOŚiGW: ”Edukacja ekologiczna” - II nabór

Reklama
Nabór od 28.05.2018 do 21.12.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II nabór w 2018 r. wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”. Termin naboru: 28 maja 2018 r. – 21 grudnia 2018 r.

Cel programu:
1) Cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju;
2) Cele szczegółowe:
a) upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
b) kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;
c) aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Tematyka szczegółowa:

 • Ochrona atmosfery i klimatu;
 • Bezpieczeństwo ekologiczne;
 • Ochrona przed hałasem;
 • Ochrona przed promieniowaniem jonizującym;
 • Gospodarka odpadami;
 • Różnorodność biologiczna lub gospodarowanie na obszarach prawem chronionych;
 • Ochrona krajobrazu;
 • Racjonalne gospodarowanie zasobami;
 • Racjonalne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych;
 • Ochrona wód i gospodarka wodna;
 • Ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego.

Działanie (rodzaj przedsięwzięcia): Konferencje

Nabór ciągły wniosków dotyczy wniosków o dotację oraz ew. wniosków o pożyczkę na pokrycie wkładu własnego.

Nabór dotyczy wniosków o dotację oraz ew. wniosków o pożyczkę na pokrycie wkładu własnego.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem: II nabór 2018 r. „Edukacja ekologiczna”

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Reklama