Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Nabór w POWER: Młodzież solidarna w działaniu (1.4) - zmiana terminu

Nabór od 01.06.2018 do 15.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 „Młodzież solidarna w działaniu”. Nabór wniosków potrwa od 1 do 15 czerwca 2018 r.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące zdobywania i doskonalenia przez osoby młode do 29 r. ż. umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. W ramach niniejszego konkursu wspierane będą przede wszystkim działania skierowane do młodych osób, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, tj.: kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1, kryteria dostępu, kryteria horyzontalne, kryteria merytoryczne, kryteria premiujące określono w rozdziale 5.1 regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97%, wkład własny 3%.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 20 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 z dnia 27.04.2018 r. - AKTUALNY (PDF, 748.82 KB) - zobacz dokument z zaznaczonymi zmianami

Poprzednie (nieaktualne) wersje regulaminu:

Termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 1.06.2018 r. do dnia 15.06.2018 r. (do godz. 14.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące konkursu: e-mail: msd@efs.mrpips.gov.pl

Ogłoszenie o konkursie: https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.01.04.00-ip.03-00-00118


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.