Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej

Nabór od 07.06.2018 do 29.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewoda Opolski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, dotyczących działania na rzecz osób bezdomnych. Oferty należy składać do 29 czerwca 2018 r.

Wojewoda Opolski na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450), prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej dla osób bezdomnych.

Cel otwartego konkursu:

wyłonienie i dofinansowanie zadań określonych w ww. Programie, tj.: wspieranie działań profilaktyczno–osłonowych.

Sfera zadania publicznego:

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Uprawnione podmioty nadsyłają swoje oferty konkursowe wraz z załącznikami (listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Program współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 - 2021, Edycja 2017”) do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (ul. Piastowska 14, 45-082 Opole) w terminie do 29 czerwca 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub składają ofertę bezpośrednio w Sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - pokój nr 522.

Zgłoszone oferty do konkursu nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs