Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs MSWiA: Organizacja i realizacja warsztatów dla psychologów służb resortu spraw wewnętrznych i służby zdrowia...

Konkurs MSWiA: Organizacja i realizacja warsztatów dla psychologów służb resortu spraw wewnętrznych i służby zdrowia MSWiA dotyczących agresji i przemocy
Nabór od 08.06.2018 do 22.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Organizacja i realizacja warsztatów dla psychologów służb resortu spraw wewnętrznych i służby zdrowia MSWiA dotyczących agresji i przemocy oraz metod radzenia sobie z tego rodzaju zachowaniami i zjawiskami. termin składania ofert mija 22 czerwca 2018 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ppkt a ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Organizacja i realizacja warsztatów dla psychologów służb resortu spraw wewnętrznych i służby
zdrowia MSWiA dotyczących agresji i przemocy oraz metod radzenia sobie z tego rodzaju zachowaniami i zjawiskami
w ramach zadania: Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych
w ramach Działania 1. Wspieranie zdrowia psychicznego
Celu Operacyjnego 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

ZADANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na organizacji i realizacji warsztatów dla psychologów służb resortu spraw wewnętrznych i służby
zdrowia MSWiA dotyczących agresji i przemocy oraz metod radzenia sobie z tego rodzaju zachowaniami i zjawiskami.
Grupą odbiorców realizowanego zadania będą psycholodzy zatrudnieni w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez MSWiA, w tym Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz jednostkach służby zdrowia MSWiA. Planuje się, że w warsztatach uczestniczyć będzie przynajmniej 120 osób.
Nabór do grup warsztatowych przeprowadzi zlecający realizację zadania.

Agresja i przemoc są zachowaniami ujawniającymi się w różnych sytuacjach życiowych. Ich podłoże może być różne. Skutek natomiast najczęściej jest ten sam, szkoda lub krzywda innych, lub własna, jeśli skierowana na samego siebie. Istnieją różne teorie, dotyczące przyczyn powstawania tego typu zachowań u człowieka. Wśród licznych wymieniane są teoria instynktu, uczenia się oraz związku agresji z frustracją. Praca w wysokim stresie może być czynnikiem wyzwalającym, przy różnym układzie sytuacji i zdarzeń, zachowania agresywne. Charakter wykonywanych zadań, pracy, obciążenie, wysoki poziom stresu, nie usprawiedliwia stosowania agresji. Dlatego też ważne jest aby poznać przyczyny
i mechanizmy zachowań agresywnych, i jednocześnie nabywać umiejętności radzenia sobie z tego typu zachowaniami i sposobami rozładowywania pojawiających się napięć i frustracji. Ważną rolę w działaniach edukacyjnych i psychoprofilaktycznych, obejmujących zagadnienia agresji i przemocy, pełnią psychologowie służb resortu spraw wewnętrznych.

Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą zjawiska przemocy i agresji, w tym źródeł, rodzajów i przyczyn. Uczestnicy warsztatów powinni zdobyć kompetencje w zakresie rozwijania umiejętności radzenia sobie z tego typu zachowaniami i zjawiskami wśród funkcjonariuszy i pracowników służb. Celem warsztatów jest również poznanie metod pracy z osobami doznającymi przemocy, w szczególności metod rozładowywania napięć emocjonalnych powstałych na skutek doświadczenia przemocy i agresji w czasie wykonywania czynności służbowych. Istotnym elementem warsztatów powinno być także pozyskanie wiedzy i kwalifikacji w zakresie metod budowania, u funkcjonariuszy, poczucia własnej skuteczności i sprawczości, w podejmowanych działaniach.

W ramach realizacji zadania oczekuje się:
- opracowania i przedstawienia kompleksowego programu warsztatów, obejmującego minimum 80 godzin zajęć, w tym ¾ programu powinny stanowić zajęcia prowadzone metodami aktywnymi (warsztaty);
- przedstawienia szczegółowego harmonogramu realizacji warsztatów (zalecana realizacja warsztatów w dni robocze);
- zapewnienia całodobowego wyżywienia i zakwaterowania uczestników warsztatów;
- opracowania materiałów edukacyjnych dla uczestników, zgodnych z przedstawionym programem;

Zamawiający oczekuje, że złożone oferty będą wskazywały m.in. liczebność grup, wymiar czasowy warsztatów oraz rozkład zajęć, a także miejsce i warunki które zapewnią ich realizację.

W przypadku wyboru realizatora zadania, takie elementy oferty jak program warsztatów oraz harmonogram realizacji warsztatów będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Realizator/rzy zadania zostanie/zostaną wybrani na okres do 30 listopada 2018 r.

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie
Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 poz. 2237, z późn. zm.), to jest:
podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ww. ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 22 czerwca 2018 r. na adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Zdrowia
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ, zadanie: Organizacja i realizacja warsztatów dla psychologów służb resortu spraw wewnętrznych i służby zdrowia MSWiA dotyczących agresji i przemocy oraz metod radzenia sobie z tego rodzaju zachowaniami i zjawiskami, NPZ.CO3_1_1.3_2018(1).

Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15. O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oferty, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSWiA: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.