Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Warszawa-Wawer. Konkurs dotacyjny: Stworzenie mechanizmu współpracy międzysektorowej pomiędzy mieszkańcami, organizacjami publicznymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pożytku...

Warszawa-Wawer. Konkurs dotacyjny: Stworzenie mechanizmu współpracy międzysektorowej pomiędzy mieszkańcami, organizacjami publicznymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie dzielnicy
Nabór od 14.06.2018 do 10.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 - 2019. zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Termin składania ofert: wtorek, 10 lipca 2018 - 15:30.

Kategoria konkursu:

  • Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego:

Stworzenie mechanizmu współpracy międzysektorowej pomiędzy mieszkańcami, organizacjami publicznymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie Wawra.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 10.07.2018 roku do godz. 15.30 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.07.2018 roku do godz. 15.30 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Wawer m.st Warszawy, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Dorota Głażewska pokój nr 306, nr telefonu 22 443 68 69, oraz Danuta Młot pokój nr 306, nr telefonu 22 443 68 97,od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 ).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs