Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Łódzkie. Dotacje na miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Reklama
Nabór od 18.06.2018 do 25.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
OWES Centrum KLUCZ, prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO), uruchamia rekrutację do wsparcia dotyczącego utworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Wysokość bezzwrotnego wsparcia finansowego: do 20.000 zł na jedno miejsce pracy. Wsparcie skierowane do osób indywidualnych, grup nieformalnych, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek not for profit z terenu woj. łódzkiego.

Skorzystaj z dotacji i wsparcia doradczego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ, jeśli myślisz o utworzeniu stabilnego miejsca pracy w nowo powstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS).

Od 18 do 25 czerwca 2018 r. OWES Centrum KLUCZ, prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) będzie prowadził nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

 • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
 • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
 • utworzenie nowego PS.

W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (doradztwo biznesowe, finansowo-księgowe oraz prawne) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu. Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe i doradcze na utworzenie i pierwsze miesiące trwania miejsc pracy.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy przesłać do 25 czerwca 2018 r. do godz. 15:15 na adres:

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź Uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego. Dokumenty można także złożyć osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej), do 25 czerwca 2018 r. do godz. 15:15.

Regulamin, formularze rekrutacyjne oraz karty ocen dostępne na stronie centrumklucz.pl

Osobom i podmiotom zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy oferujemy bezpłatne doradztwo, w tym biznesowe, w zakresie przygotowania formularza rekrutacyjnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Aleksandra Podkońska, aleksandra.podkonska@inspro.org.pl, 519 300 647, 42 630 17 49.

Szczegółowe informacje na temat przedsiębiorstw społecznych i zakresu wsparcia w Centrum KLUCZ

Co to jest przedsiębiorstwo społeczne (PS)?

Jeśli chodzi o formę prawną, to przedsiębiorstwem społecznym może być fundacja, stowarzyszenie, a także spółka not for profit czy spółdzielnia socjalna. Istotne jest, że PS, prowadząc działalność ekonomiczną, realizuje cele społeczne - zatrudniając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i/lub świadcząc usługi społeczne. Każde PS, niezależnie od formy prawnej, musi zatem spełniać kilka warunków, w tym:

 • prowadzić działalność gospodarczą, odpłatną, oświatową lub kulturalną,
 • zatrudniać minimum 3 osoby (na umowę o pracę na minimum ćwierć etatu lub na umowę-zlecenie), przy czym 50% z nich (w określonych przypadkach 20% lub 30%) spośród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wypracowywany zysk przeznaczać na wzmocnienie potencjału PS oraz na reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub działalność pożytku publicznego.

Co to oznacza? Podmiot, który już prowadzisz, lub który dopiero planujesz utworzyć, spełniając odpowiednie warunki, może uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego i skorzystać z bezzwrotnego wsparcia na utworzenie w nim miejsc pracy. Pomagamy zarówno w tworzeniu zupełnie nowych PS, jak i w przekształcaniu stowarzyszeń, fundacji czy spółek not for profit w PS.

Mamy dla Ciebie bezpłatną ofertę, a w jej ramach:

 • doradztwo na etapie przygotowywania formularza rekrutacyjnego,
 • doradztwo biznesowe i finansowe na etapie tworzenia biznesplanu dla przedsiębiorstwa społecznego,
 • doradztwo prawne na etapie tworzenia przedsiębiorstwa społecznego (rejestracja nowego podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowanie dokumentów już istniejących podmiotów do przekształcenia w PS),
 • bezzwrotne wsparcie dotacyjne – do 20.000 zł na jedno miejsce pracy,
 • bezzwrotne finansowe wsparcie pomostowe – 2.000 zł/m-c przez pierwsze 6 miesięcy działalności oraz możliwość przedłużenia wsparcia finansowego w wysokości 1.000 zł/m-c na kolejne 6 miesięcy,
 • szkolenia zawodowe dla pracowników PS,
 • dodatkowo, nowo powstałe przedsiębiorstwa społeczne otrzymają roczne wsparcie Indywidualnego Doradcy Przedsiębiorstwa Społecznego oraz branżowe wsparcie doradcze sprofilowane pod kątem potrzeb przedsiębiorstwa.

Uwaga: wsparcie finansowe udzielane jest w kwotach netto.

Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe?

 • osoby fizyczne oraz osoby prawne zmierzające do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego,
 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółki not for profit), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (m.in. podjęcia działalności ekonomicznej).

Wsparcie skierowane jest do osób zamieszkujących oraz podmiotów zarejestrowanych na terenie subregionu I województwa łódzkiego, tj. w powiatach: rawskim, opoczyńskim, tomaszowskim, łódzkim wschodnim, pabianickim, łaskim oraz zduńskowolskim.

Wsparcie finansowe udzielane jest na utworzenie nowych miejsc pracy m.in. dla osób:

 • bezrobotnych,
 • niepełnosprawnych,
 • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. korzystających z pomocy społecznej).

Jesteś zainteresowany/-a? Chętnie spotkamy się i wspólnie zastanowimy się jak przejść od pomysłu do czynu :)

Skontaktuj się z nami:

Aleksandra Podkońska, aleksandra.podkonska@inspro.org.pl, 519 300 647, 42 630 17 49.

Reklama