Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”

Reklama
Nabór od 18.06.2018 do 16.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej” pn. „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”. Termin składania ofert mija 16 lipca 2018 r.

Konkurs pt. „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)” jest realizowany w ramach środków własnych Województwa Małopolskiego. Konkurs ma wspierać zaangażowanie firm, klastrów, jednostek naukowych, jednostek B+R w Małopolsce działających w obszarze małopolskich inteligentnych specjalizacji, w realizację międzynarodowych projektów z zakresu B+R w ramach Inicjatywy Awangarda.

Inicjatywa Awangarda – „Awangardowa Inicjatywa na rzecz Nowego Rozwoju przez Inteligentną Specjalizację” (Vanguard Initiative for New Growth through Smart Specialisation) to organizacja skupiająca innowacyjne regiony Unii Europejskiej, które dążą do rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu dzięki międzyregionalnej współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnych specjalizacji. Inicjatywa została zapoczątkowana przy udziale Małopolski i funkcjonowała jako nieformalne porozumienie wybranych regionów z Unii Europejskiej od listopada 2013 roku. Od 10 lipca 2017 roku Inicjatywa zmieniła formę prawną i została zarejestrowana jako stowarzyszenie non-profit na prawie belgijskim z siedzibą w Brukseli.

W ramach Inicjatywy obecnie realizowanych jest pięć Projektów Pilotażowych:

 • Biogospodarka,
 • Wydajna i zrównoważona produkcja,
 • Produkcja wysokiej klasy dzięki drukowi 3D,
 • Zaawansowana produkcja do zastosowań energetycznych w trudnych warunkach środowiskowych
 • Nowe produkty wspomagane nanotechnologią.

Zadania do wykonania przez zwycięskiego Oferenta/Oferentów (wszystkie zadania muszą zostać wykonane łącznie):

1) Dogłębne poznanie specyfiki Inicjatywy Awangarda (IA), działań przez nią podejmowanych, a w szczególności Projektów Pilotażowych i Działań Demonstracyjnych oraz ich przyporządkowanie do małopolskich inteligentnych specjalizacji. Źródłem wiedzy w tym zakresie będą w szczególności:

 1. Koordynatorzy Projektów Pilotażowych oraz Koordynatorzy Działań Demonstracyjnych Inicjatywy Awangarda (Departament właściwy do spraw Konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego tj. Departament Skarbu i Gospodarki oraz Przedstawicielstwo Województwa Małopolskiego w Brukseli służyć będą pomocą w nawiązaniu kontaktów).
 2. Udział w minimum dwóch delegacjach zagranicznych w celu dogłębnego poznania IA w tym w szczególności zorganizowanie minimum dwóch spotkań z Koordynatorami wybranego Projektu Pilotażowego i/lub Działania Demonstracyjnego zmierzających do włączenia małopolskich reprezentantów (w szczególności przedsiębiorstw i klastrów) w Działania Inicjatywy (tzn. Projekty Pilotażowe i/lub Działania Demonstracyjne).
 3. Oficjalna strona internetowa Inicjatywy Awangarda http://www.s3vanguardinitiative.eu/
 4. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego https://www.malopolska.pl/biznes/innowacje/regionalna-strategia-innowacji

Poznanie i zrozumienie Działań Inicjatywy Awangarda oraz powiązanie ich z małopolskimi inteligentnymi specjalizacjami ma kluczowe znaczenie dla realizacji dalszych zadań przez Oferenta, będących przedmiotem Konkursu, a w szczególności zadań dotyczących mapowania zasobów Małopolski, promocji Inicjatywy Awangarda w Małopolsce i pozyskiwania uczestników z Małopolski do współpracy w ramach Projektów Pilotażowych i/lub Działań Demonstracyjnych Inicjatywy Awangarda.

2) Mapowanie zasobów Małopolski oraz ich przyporządkowanie do Projektów Pilotażowych i/lub Działań Demonstracyjnych Inicjatywy Awangarda poprzez:

  1. Opracowanie listy firm posiadających technologie na poziomie min. TRL3, (mających swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego), które są zainteresowane rozwinięciem i wdrożeniem tych technologii. Lista winna zawierać dane kontaktowe tj. numer telefonu, adres e-mail, adres strony WWW przedsiębiorstwa oraz przyporządkowanie technologii przedsiębiorstwa do Projektów Pilotażowych i/lub Działań Demonstracyjnych Inicjatywy Awangarda;
  2. Opracowanie możliwie kompleksowej listy jednostek naukowych w szczególności instytutów badawczych i ośrodków badawczo-rozwojowych (mających swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego), których przedmiot działania koresponduje z tematyką Projektów Pilotażowych i/lub Działań Demonstracyjnych realizowanych przez Inicjatywę Awangarda. Lista winna zawierać dane kontaktowe tj. numer telefonu, adres e-mail, adres strony WWW oraz przyporządkowanie tematyczne jednostek naukowych w szczególności instytutów badawczych i ośrodków badawczo-rozwojowych wymienionych do Projektów Pilotażowych i Działań Demonstracyjnych Inicjatywy Awangarda;
  3. Efektem mapowania będzie raport, który zostanie przekazany w formie elektronicznej (plik .xls) w ciągu trzech miesięcy od daty podpisania Umowy do Departamentu właściwego do spraw Konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego;
  4. po stronie Oferenta leży również obowiązek dopełnienia procedur związanych z RODO, tak, by listy mogły być przekazane Zleceniodawcy.

3) Promocja Inicjatywy Awangarda w Małopolsce poprzez:

  1. Zorganizowanie minimum dwóch spotkań informacyjno-promocyjnych dla minimum pięćdziesięciu uczestników z udziałem przedsiębiorców (minimum 70% uczestników), klastrów i instytucji naukowych i B+R, związanych branżowo z inteligentnymi specjalizacjami Małopolski i Inicjatywy Awangarda. Uczestnicy spotkań muszą mieć swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego.
  2. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej np. w formie bezpośrednich spotkań z potencjalnie zainteresowanymi współpracą w ramach Inicjatywy Awangarda (w szczególności z przedsiębiorcami, klastrami oraz jednostkami, które zostały zidentyfikowane w procesie mapowania zasobów wskazanym w pkt. 2).
  3. Promocja koncepcji współpracy z IA w Internecie np. z wykorzystaniem mailingów, mediów społecznościowych itp.
  4. Adresatami promocji winny być podmioty mające swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego w tym w szczególności przedsiębiorstwa i klastry oraz jednostki naukowe (w tym instytuty badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowo).
  5. Promocja wyraźnie akcentować ma konkretne korzyści z włączenia się do współpracy w ramach Inicjatywy Awangarda dla przedsiębiorstw i klastrów oraz jednostek naukowych (w tym instytutów badawczych i ośrodków badawczo-rozwojowych), które mają swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego.
  6. Treść promocji winna podkreślać możliwość podjęcia długofalowej współpracy w ramach Inicjatywy Awangarda, a nie tylko współpracy realizowanej w związku niniejszym Konkursem.
  7. Każdy przekaz promocyjny jak i informacyjny zawierać ma wyraźną informację o Województwie Małopolskim, jako podstawowym uczestniku Inicjatywy Awangarda, który w ten sposób otwiera drogę małopolskim podmiotom do współpracy w ramach tej organizacji,
  8. Materiały promocyjne i informacyjne winny być opatrzone logo Małopolski, a także każdorazowo uzyskać akceptację Departamentu właściwego do spraw Konkursu Urzędu oraz nadzorującego Markę Małopolską.

4) Zapewnienie udziału w minimum jednym spotkaniu informacyjno-promocyjnym w Małopolsce eksperta z wybranego Projektu Pilotażowego lub Działania Demonstracyjnego z Inicjatywy Awangarda.

5) Włączenie małopolskich przedsiębiorstw, klastrów (tzn. mających siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego oraz dotychczas nie współpracujących z IA) do aktywnej współpracy w ramach Projektów Pilotażowych i/lub Działań Demonstracyjnych Inicjatywy Awangarda poprzez:

 1. Znalezienie minimum dwóch przedsiębiorstw, klastrów w Małopolsce, które mają realną potrzebę rozwinięcia danej technologii (znajdującej się na poziomie gotowości technologicznej minimum TRL3) w celu zastosowania jej w praktyce. Technologie te muszą być zgodne z małopolskimi inteligentnymi specjalizacjami. Autorstwo technologii i jej wszelkie prawa własności z punktu widzenia Konkursu mają znaczenie drugorzędne – technologie te mogą np. należeć do danego przedsiębiorstwa, klastra, jednostki naukowej, jednostki B+R, czy też mogą być już przedmiotem współpracy w ramach Inicjatywy Awangarda (w szczególności Projektu Pilotażowego i/lub Działania Demonstracyjnego).
 2. Pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy zainteresowanymi przedsiębiorstwami, klastrami a wybranymi Projektami Pilotażowymi i/lub Działaniami Demonstracyjnymi Inicjatywy Awangarda. Doprowadzenie w efekcie do nawiązania współpracy (minimum jednego) zainteresowanego podmiotu z Małopolski (tj. przedsiębiorstwa, klastra) z Projektem Pilotażowym i/lub Działaniem Demonstracyjnym Inicjatywy Awangarda. Potwierdzeniem skutecznego nawiązania współpracy podmiotu Małopolski będzie poświadczenie tego faktu przez Koordynatora Projektu Pilotażowego lub Koordynatora Działania Demonstracyjnego. Poświadczenie takie Oferent winien przekazać do Departamentu właściwego do spraw Konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego niezwłocznie, gdy je otrzyma.
 3. Stała współpraca z Departamentem właściwym do spraw Konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w szczególności informowanie/raportowanie ww. Departamentu o postępach realizacji zadania wskazanego w pkt. 5. Departament właściwy do spraw Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności kierunków działania i rozwiązań zaproponowanych przez Oferenta w ramach Konkursu z małopolskimi inteligentnymi specjalizacjami, a także z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego.

6) Rekomendowane jest włączenie małopolskich jednostek naukowych, jednostek B+R (tzn. mających siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego) do aktywnej współpracy w ramach Projektów Pilotażowych i/lub Działań Demonstracyjnych Inicjatywy Awangarda poprzez:

 1. Znalezienie minimum 2 jednostek naukowych, jednostek B+R, które są zainteresowane włączeniem się we współpracę w ramach Inicjatywy Awangarda w szczególności w istniejące już Projekty Pilotażowe i/lub Działania Demonstracyjne np. jako instytucje oferujące usługi testowania, walidowania, certyfikowania technologii, projektowania rozwiązań itp.
 2. Pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy zainteresowanymi jednostkami naukowymi, jednostkami B+R, a wybranymi Projektami Pilotażowymi i/lub Działaniami Demonstracyjnymi Inicjatywy Awangarda. Doprowadzenie w efekcie do nawiązania współpracy minimum 1 zainteresowanego podmiotu z Małopolski (jednostki naukowej, jednostki B+R) z Projektem Pilotażowym i/lub Działaniem Demonstracyjnym Inicjatywy Awangarda. Potwierdzeniem skutecznego nawiązania współpracy podmiotu z Małopolski będzie poświadczenie tego faktu przez Koordynatora Projektu Pilotażowego lub Koordynatora Działania Demonstracyjnego. Poświadczenie takie Oferent winien przekazać do Departament właściwego do spraw Konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego niezwłocznie, gdy je otrzyma od Koordynatora Projektu Pilotażowego lub Koordynatora Działania Demonstracyjnego.
 3. Zadania realizowane w ramach konkursu będą skierowane w szczególności do firm, klastrów, jednostek naukowych, jednostek B+R, które mają swoją siedzibę /lub oddział na terenie województwa małopolskiego, a ich aktywność wpisuje się w obszary inteligentnych specjalizacji Małopolski wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.
 4. Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama