Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa

Nabór od 26.06.2018 do 16.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację na realizację usługi rynku pracy w zakresie poradnictwa zawodowego, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w roku 2018. Termin składania ofert mija 16 lipca 2018 r.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 r. Nr 450, ze zm.) oraz art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1065 ze zm.) do realizacji poniższych zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, wpisujących się w priorytety i cele Strategii Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Rodzaj zadania:

Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, w tym realizacja usługi rynku pracy w zakresie poradnictwa zawodowego na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania:

Realizacja usługi rynku pracy w zakresie poradnictwa zawodowego na rzecz osób niepełnosprawnych. Przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy – warsztaty dla osób
z dysfunkcjami psychicznymi, z orzeczoną niepełnosprawnością w tym zakresie.

Miejsce i termin składania ofert:

1. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora Ofert i Sprawozdań w terminie do 16 lipca 2018 r. do godz. 23:59.

2. Wygenerowaną i złożoną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań) w terminie do 19 lipca 2018 roku do godziny 15:30.

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs