Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Kraków. Konkurs dotacyjny: Działalność na rzecz integracji cudzoziemców

Reklama
Nabór od 02.07.2018 do 24.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Termin składnia ofert mija 24 lipca 2018 r.

Tytuł zadania publicznego: „Otwarty Kraków”– projekty informacyjne i edukacyjne”

Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 50 000,00 zł

Termin realizacji zadania: w okresie pomiędzy 1 września a 31 grudnia 2018 roku

Miejsce realizacji zadania: na terenie Miasta Krakowa

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2017 przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania kwotę 20 890 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Cel zadania:

Zaplanowane przedsięwzięcie powinno wpisywać się w zakres przedmiotowy zadań określonych w uchwale nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu ''Otwarty Kraków'': https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167⊂=uchwala&query=id%3D21638%26typ%3Du i mieć charakter informacyjny lub edukacyjny w kontekście celu głównego Programu tj: wdrożenie i realizacja polityki otwartości miasta Krakowa na przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców poprzez:

  1. budowanie wśród mieszkańców Krakowa poczucia solidarności oraz świadomości i wiedzy na temat kultury i obyczajów innych narodowości;
  2. kształtowanie postawy tolerancyjnej wobec cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych;
  3. działanie nastawione na identyfikację i rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem we wspólnocie społeczeństwa międzykulturowego.

Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wszelkich wymogów proceduralnych oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania „Program Otwarty Kraków – projekty informacyjne i edukacyjne”.

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 21/2018 z dnia 05.01.2018 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem:

https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2018/21/w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_przeprowadzania_otwartych_konkursow_ofert_w_Gminie_Miejskiej_Krakow..html

Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 24 lipca 2018 roku o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią oferenta/oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków, pok. nr 108 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama