Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i C wraz z rozbudową i doposażeniem

Reklama
Nabór od 09.07.2018 do 31.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i C wraz z rozbudową i doposażeniem. Termin składania ofert upływa 30 lipca 2018 r.

Zadanie polegać będzie na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy typu A i C zwanego dalej „ŚDS”, w obiekcie który spełnia warunki sanitarne i bezpieczeństwa do przebywania w nim osób.

Zadanie ma na celu wsparcie osób chorych psychicznie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspakajaniu ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz dążeniu do usamodzielnienia się uczestników ŚDS dzięki postępowaniu wspierająco - aktywizującemu, poprawy ich życia i funkcjonowania w społeczeństwie.

UCZESTNICY ZAJĘĆ W ŚDS
1. ŚDS typu A i C przeznaczony jest dla osób chorych psychicznie oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
2. Uczestnikami zajęć mogą być:
a. osoby z decyzją administracyjną (czasową), wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu – na okres nie dłuższy niż 3 m-ce konieczny do dokonania przez
zespół wspierająco-aktywizujący Domu oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco- aktywizującego oraz okresu, jaki będzie
niezbędny do jego realizacji,
b. osoby, które po dokonaniu oceny dalszych możliwości uczestnictwa w zajęciach oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego zostaną
skierowane do Domu na czas określony, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, c. osoby, które wymagają przedłużenia okresu skierowania do Domu, w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, okresowego braku możliwości skierowania do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej.
3. Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez MOPS we Wrocławiu. Decyzję o skierowaniu do ŚDS i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tej placówce wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
4. Dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowią dochód budżetu państwa.

FUNKCJONOWANIE DOMU

1. Za opracowanie dokumentów związanych z działalnością ŚDS, które wymagają uzgodnienia i zatwierdzenia przez podmiot zlecający realizację zadania odpowiedzialny jest kierownik Domu.

2. Funkcjonowanie Domu określają:

a. statut,

b. regulamin organizacyjny,

c. program działalności Domu i plany pracy Domu na każdy rok.

3. Powyższe dokumenty Oferent ma obowiązek udostępnić na prośbę Zleceniodawcy oraz MOPS.

4. Dom działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach, jeżeli dom zapewnia usługi transportowe.

5. Po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia domu w czasie ferii lub wakacji na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki zlecającej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.

ŚWIADCZONE USŁUGI

1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie

pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

4. poradnictwo psychologiczne;

5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

7. niezbędna opieka;

8. terapia ruchowa, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;

9. dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy lub w ramach treningu kulinarnego;

10. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Podmiot prowadzący ŚDS zobowiązany będzie do prowadzenia placówki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238 poz. 1586 z późn. zm.), Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) oraz innymi przepisami właściwymi do realizowania zleconego zadania.

W ramach środków inwestycyjnych oferent dobuduje do istniejącego budynku ŚDS dodatkowy budynek o powierzchni użytkowej przynajmniej 80 m2, który przydatny będzie do realizacji zadania tj. poszerzenia ŚDS o 10 miejsc.

W przypadku zrealizowania inwestycji, o której mowa powyżej oferent doposaży dobudowany budynek wyposażeniem o wartości 50.000 zł. Środki te nie mogą być wykorzystane w przypadku niezrealizowania inwestycji rozbudowy ŚDS.

Wszelkie zakupy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty bądź inne dokumenty dopuszczające je do użytkowania, określone przepisami prawa o ile są niezbędne.

Środki finansowe przeznaczone na zakupy inwestycyjne i doposażenie dobudowanego budynku nie mogą zostać przeznaczone na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy. Oferent zobowiązany będzie do zwrotu niewykorzystanych środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne oraz doposażenie w przypadku niepełnego wykorzystania.

Środki przeznaczone na inwestycję w wysokości 200.000,00 zł oraz doposażenie dobudowanego budynku w wysokości 50.000 zł muszą zostać wykorzystane w roku, w którym zostały przekazane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama