Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Organizacja krajowego etapu konkursu Creative Business Cup

Nabór od 09.07.2018 do 25.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Lublin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2018 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Otwarty konkurs ofert mija 25 lipca 2018 r.

Rodzaj zadania: Organizacja krajowego etapu konkursu Creative Business Cup w celu wyłonienia startupu, który weźmie udział w międzynarodowym finale w Kopenhadze w dniach 26-27 listopada 2018 r.

Warunki realizacji zadania:

 1. ogłoszenie naboru pomysłów biznesowych na platformie YouNoodle (dostęp do platformy zapewnia fundacja Creative Business Cup);
 2. powołanie komisji oceniającej złożonej z co najmniej 3 branżowych ekspertów (w tym jednego przedstawiciela Miasta Lublin), odpowiedzialnej za wyłonienie zwycięzcy etapu krajowego oraz zapewnienie, że jurorzy są zaznajomieni z narzędziem dostępnym na platformie YouNoodle pozwalającym na przeprowadzenie oceny uczestników;
 3. korzystanie z platformy YouNoodle w celu zarządzania wszelkimi aspektami konkursu na szczeblu krajowym oraz powiązanymi z nim działaniami, w tym:
  a) bieżącego monitorowania i dokonywania oceny zgłoszeń startupów;
  b) wyznaczenia jurorów mających dokonać oceny zgłoszonych przez startupy pomysłów biznesowych;
  c) zapewnienia, aby wszystkie zgłoszenia zostały przesłane na platformę (w języku angielskim) w wyznaczonych terminach;
  d) wyłonienie co najmniej 15 profesjonalnych startupów, które wezmą udział w finale krajowym;
 4. zapewnienie, iż sesje pitchingowe podczas finału konkursu zostaną przeprowadzone w języku angielskim;
 5. organizacja finału konkursu w odpowiednim pomieszczeniu z miejscem na prezentację uczestników oraz oddzielnym pomieszczeniem dla komisji oceniającej;
 6. zapewnienie funduszy na pokrycie wszystkich kosztów związanych z udziałem Zwycięzcy Krajowego w Światowym Finale CBC w Kopenhadze (lot do i z Kopenhagi, zakwaterowanie podczas Światowego Finału, transport na miejscu, posiłki itp.). Jeżeli Zwycięzca Krajowy zgłosi do udziału w Światowym Finale 2 osoby tworzące startup, należy zapewnić fundusze na pokrycie kosztów wyjazdu dla dwóch osób;
 7. promocja konkursu na szczeblu krajowym w ramach ekosystemu startupowego;
 8. pozyskanie do współpracy co najmniej 5 partnerów zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów prowadzących działania na terenie miasta Lublin;
 9. bieżąca współpraca z Miastem Lublin, w tym:
  a) zapewnienie miejsca w komisji oceniającej dla przedstawiciela Miasta Lublin;
  b) przekazywanie informacji nt. postępów w organizacji wydarzenia, w tym wycinków prasowych, postów i informacji dotyczących frekwencji;
  c) kontakt z przedstawicielem Miasta w celu konsultacji nt. zgodności podejmowanych działań z wytycznymi CBC;
 10. przestrzeganie wytycznych dotyczących kreowania marki i działań promocyjnych CBC, w tym wytycznych stanowiących, że:
  a) CBC jest wyłącznym posiadaczem wszelkich praw własności intelektualnej dotyczących nazwy "Creative Business Cup" (oraz jej akronimu), a także wszystkich znaków towarowych, znaków usługowych, logotypów, nazw marek, oznaczeń firmowych i nazw domen wykorzystywanych w związku z wszystkimi wydarzeniami i działaniami podejmowanymi w ramach Creative Business Cup;
  b) logotyp lub nazwa Creative Business Cup muszą być uwzględnione we wszystkich materiałach wizerunkowych i promocyjnych, reklamach oraz innych materiałach odnoszących się do Creative Business Cup. Logotyp CBC nie może być zmieniany bez uprzedniej pisemnej zgody CBC;
  c) logotyp powinien być wykorzystywany w połączeniu z nazwą wydarzenia;
  d) w żadnym wypadku nie należy zmieniać wyglądu logotypu CBC bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody CBC;
  e) w przypadku wykorzystywania logotypu CBC na stronach internetowych (w połączeniu z nazwą wydarzenia) należy go umieścić w nagłówku lub na głównym pasku nawigacyjnym strony;
  f) w przypadku wykorzystywania logotypu CBC w korespondencji dotyczącej wydarzenia logo CBC (w połączeniu z nazwą zdarzenia) należy umieścić w nagłówku każdej strony.
 11. eksponowanie roli Miasta Lublin jako Partnera Krajowego Creative Business Cup.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs