Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 10 września 2018 r. do...

Konkurs dotacyjny: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 10 września 2018 r. do 9 września 2020 r.”
Nabór od 10.07.2018 do 31.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 10 września 2018 r. do 9 września 2020 r.”. termin składania ofert mija 31 lipca 2018 r.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji, działając na podstawie art. 20e ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 10 września 2018 r. do 9 września 2020 r.”

Nazwa zadania i podstawa prawna
Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 10 września 2018 r. do 9 września 2020 r.
Zadanie Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 10 września 2018 r. do 9 września 2020 r., zwanego dalej „ośrodkiem”, jest realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji oraz aktów wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 956).

Termin i warunki realizacji zadania
1. Termin realizacji zadania: od dnia 10 września 2018 r. do dnia 9 września 2020 r.
2. Przez cały okres realizacji zadania w ośrodku musi być zapewniona możliwość jednoczesnego zakwaterowania minimum 140 osób skierowanych do ośrodka.
3. Ośrodek powinien być zlokalizowany w obiekcie spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów oraz dodatkowe wymogi wskazane w niniejszym ogłoszeniu.
4. Podmiot realizujący zadanie zapewnia osobom zakwaterowanym w ośrodku dostęp do wyposażenia i usług wskazanych w art. 20b ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.
5. Podmiot realizujący zadanie zapewnia kadrę, sprzęt szkoleniowy i bazę dydaktyczną, wymagane do realizacji zadania.
6. Przy planowaniu realizacji zadania należy uwzględnić prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-księgowej oraz szczegółowej dokumentacji przeprowadzonych zajęć i kursów, z uwzględnieniem ich tematyki, liczby godzin oraz osób uczestniczących. Dokumentacja powinna być prowadzona w sposób umożliwiający Zleceniodawcy nadzór nad prawidłowością realizacji zadania.
7. Podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia pomocy organizacyjnej w dojeździe repatriantów do ośrodka, z zastrzeżeniem, że nie ponosi kosztów dojazdu repatriantów.
8. Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
9. Zatwierdzony przez Pełnomocnika wynik konkursu stanowi podstawę do zawarcia umowy z wybranym oferentem. Ramowy wzór umowy o realizację zadania określa załącznik nr 2 do ogłoszenia. Umowa może zostać doprecyzowana przed jej zawarciem.
10. Rozliczenie dokonywane będzie za faktycznie zrealizowany zakres usługi, na podstawie kosztu osobodoby w 30-dniowym okresie rozliczeniowym.
11. Pełnomocnik nie gwarantuje minimalnej liczby repatriantów, którzy zostaną skierowani do ośrodka, a podmiotowi realizującemu zadanie nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Pełnomocnika, w tym odszkodowawcze.

Wymagania dotyczące lokalizacji ośrodka
Ośrodek musi być zlokalizowany w miejscu, w którym są zapewnione:
1. nieuciążliwy oraz nieutrudniony dojazd do szkoły publicznej;
2. nieutrudniony dostęp do podmiotów leczniczych;
3. możliwość podjęcia pracy zarobkowej bez znacznych ograniczeń.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje społeczne, stowarzyszenia albo osoby prawne, których statut obejmuje prowadzenie działalności:
1) w zakresie pomocy społecznej, w tym udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, lub
2) na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, lub
3) charytatywnej, lub
4) na rzecz osób niepełnosprawnych, lub
5) na rzecz osób w wieku emerytalnym, lub
6) w sferze oświaty i wychowania, lub
7) na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie kompletnej oferty, zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia, wraz z wymaganymi oświadczeniami i załącznikami.
1. Oferta konkursowa powinna zawierać co najmniej:
a. szczegółowy opis miejsca, w którym ośrodek ma być zlokalizowany, wraz z opisem jego okolicy, uwzględniający odległość od właściwego urzędu wojewódzkiego, urzędu gminy, szkół publicznych oraz podmiotów leczniczych;
b. szczegółowy opis budynku, w którym ośrodek ma być zlokalizowany, uwzględniający liczbę pomieszczeń przeznaczonych dla osób w nim umieszczanych oraz ich wyposażenie, a także informację o przystosowaniu tych pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych oraz małoletnich;
c. określenie maksymalnej i minimalnej liczby miejsc przeznaczonych jednocześnie dla repatriantów w budynku, w którym ośrodek ma być zlokalizowany;
d. informację na temat tytułu prawnego oferenta do nieruchomości, w której ośrodek ma być zlokalizowany;
e. analizę możliwości zatrudnienia repatrianta na terenie gminy, w której ośrodek ma być zlokalizowany;
d. informację o dotychczasowej działalności podmiotu uczestniczącego w konkursie;
e. informację o posiadanych zasobach kadrowych, niezbędnych do zapewnienia prowadzenia ośrodka, w tym informację o kandydacie do pełnienia funkcji kierownika ośrodka;
f. zarys programu zajęć i kursów, o których mowa w art. 20b ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, wraz z informacją o planowanej współpracy z państwowymi lub samorządowymi instytucjami kultury w tym zakresie;
g. dane kontaktowe podmiotu uczestniczącego w konkursie;
h. szacowany koszt pobytu repatrianta w ośrodku w okresie 90 dni;
i. inne szczegółowe informacje, oświadczenia, dane i załączniki wynikające ze wzoru formularza oferty. 7 2. Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia

Termin składania ofert upływa w dniu 31 lipca 2018 r. o godz. 11:00.
Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, wypełniona czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy) i podpisana przez osobę odpowiednio umocowaną do reprezentowania oferenta. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczęci – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Zaleca się, aby wszystkie zapisane lub wydrukowane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich dekompletację, a także parafowane przez osobę podpisującą/osoby podpisujące ofertę.

Wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą/osoby podpisujące ofertę.
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w opakowaniu (kopercie).
Opakowanie (kopertę) należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:
Organ nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 02-591 Warszawa, ul. S. Batorego 5
OFERTA w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą:
„Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 10 września 2018 r. do 9 września 2020 r.”
NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 31 lipca 2018 r. godz. 13:30.

W przypadku składania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, niezależnie od oznakowania wskazanego powyżej, na naklejce adresowej/liście przewozowym na opakowaniu zewnętrznym firmy przewozowej musi znajdować się, obok wskazania adresata, co najmniej informacja, że w przesyłce znajduje się OFERTA w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 10 września 2018 r. do 9 września 2020 r.” oraz informacja, że przesyłka nie może być otwarta PRZED dniem 31 lipca 2018 r. godz. 13:30.
Niezastosowanie się do niniejszych zaleceń może skutkować potraktowaniem przesyłki jako zwykłej korespondencji, a w konsekwencji niedostarczeniem jej na miejsce składania ofert w wymaganym terminie. Oferent ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki niewłaściwego oznakowania przesyłki.

Sposób składania ofert
- osobiście, w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, (wejście od ul. Rakowieckiej 2) w godzinach 8:15 – 16:15 lub - korespondencyjnie, na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa (decyduje data wpływu oferty do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji). Oferta złożona po upływie terminu składania ofert nie będzie objęta dalszą procedurą konkursową i podlega odrzuceniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl