Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Opole. Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań publicznych z zakresu rozwoju mniejszości narodowych

Nabór od 11.07.2018 do 06.08.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2018 roku realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju mniejszości narodowych. Termin składania ofert mija 6 sierpnia 2018 r.

Nazwa zadania publicznego:

Priorytet I w Programie współpracy: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy, w zakresie określonym w art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy.

ZADANIE I

 1. Cel: Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
 2. Działania:
 1. organizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć,
 2. działania związane z propagowaniem kultury i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Opola, służących zachowaniu tożsamości kulturowej oraz rozwojowi języka regionalnego.
 1. Beneficjenci: mieszkańcy miasta Opola
 2. Koszty, które NIE podlegają finansowaniu z dotacji:
 1. zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
 2. amortyzacja;
 3. leasing;
 4. ubezpieczenia wykraczające poza zakres realizowanego zadania;
 5. rezerwy na pokrycie strat lub zobowiązań
 6. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
 7. koszty wszelkich kar i grzywien;
 8. nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
 9. działalność gospodarcza podmiotu;
 10. działalność polityczna i religijna;
 11. koszty administracyjne zadania powyżej 10% wysokości otrzymanej przez organizację pozarządową dotacji.

Oferty należy składać wraz z kompletem załączników za pośrednictwem Generatora na stronie www.opole.engo.org.pl. – pod nazwą właściwego konkursu.

Wydrukowane z Generatora potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w Centrum Dialogu Obywatelskiego, 45 - 011 Opole, ul. Koraszewskiego 7 - 9, (wejście od ul. Krupniczej) parter - pokój nr 1, w poniedziałek – środa w godzinach od 730 do 1530, w czwartek w godz. od 730 do 1700, w piątek w godz. od 730 do 1400 lub przesłane na ten sam adres.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs