Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs MZ: Sprzyjanie powstawaniu lokalnych grup wspierających karmienie piersią oraz informowanie kobiet opuszczających oddziały położnicze...

Reklama
Konkurs MZ: Sprzyjanie powstawaniu lokalnych grup wspierających karmienie piersią oraz informowanie kobiet opuszczających oddziały położnicze o ich działalności
Nabór od 13.07.2018 do 26.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Zdrowia konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: 1.2.4a sprzyjanie powstawaniu lokalnych grup wspierających karmienie piersią oraz informowanie kobiet opuszczających oddziały położnicze o ich działalności. termin składania ofert mija 26 lipca 2018 r.

Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2237), zwanej dalej „ustawą” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego:

1.2.4a sprzyjanie powstawaniu lokalnych grup wspierających karmienie piersią oraz informowanie kobiet opuszczających oddziały położnicze o ich działalności w ramach Zadania np. 1.2. 4 promocja karmienia piersią

Celu Operacyjnego: 1. Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa

Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na prowadzeniu działań sprzyjających powstawaniu i działaniu grup wspierających karmienie piersią. Atutem będzie uwzględnienie w zadaniu tematyki karmienia piersią dzieci uczęszczających do żłobka/klubu dziecięcego (opcjonalnie).

Informacje ogólne

Oferent przedstawi koncepcję planowanych działań wraz z uzasadnieniem, celami oraz planowanymi efektami projektu. W ramach zadania nie będzie finansowana organizacja konferencji.

Dla zapewnienia trwałości projektu, zadanie powinno być realizowane we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami leczniczymi prowadzącymi szpitalne oddziały ginekologiczno-położnicze. Spotkania lokalnych grup wspierających karmienie piersią powinny się odbywać cyklicznie w możliwie stałej lokalizacji i porach oraz bez wymogu zapisu. W spotkaniach grupy powinna brać udział położna lub inny personel medyczny posiadający udokumentowaną wiedzę (np. tytuł IBCLC) z zakresu karmienia piersią. Dopuszcza się udział w spotkaniach innych profesjonalistów (np. pediatra, psycholog) lub zaproszonych gości, jeżeli ich udział służy realizacji zadania (np. pracownicy/dyrektorzy żłobków gminnych).

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest:

podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w formie papierowej w terminie od dnia 13 lipca 2018 do dnia 26 lipca 2018 na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Matki i Dziecka

ul. Miodowa 15

00‐952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ na rok 2018, zadanie: 1.2.4a sprzyjanie powstawaniu lokalnych grup wspierających karmienie piersią oraz

informowanie kobiet opuszczających oddziały położnicze o ich działalności

NPZ.CO1_1.2_4a_2018

Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Ministerstwa Zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Koperta powinna być oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie Oferenta, a oferta trwale spięta (np. bindowanie, termobindowanie, grzbiet zaciskowy, zszywki).

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Ministerstwa Zdrowia. Oferty, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Reklama