Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Wsparcie finansowe anonimowych i bezpłatnych badań testowych w kierunku HIV wraz z poradnictwem...

Reklama
Konkurs dotacyjny: Wsparcie finansowe anonimowych i bezpłatnych badań testowych w kierunku HIV wraz z poradnictwem okołotestowym
Nabór od 23.07.2018 do 10.08.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewoda Wielkopolski ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych, określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację programu pn: Wsparcie finansowe anonimowych i bezpłatnych badań testowych w kierunku HIV wraz z poradnictwem okołotestowym w województwie wielkopolskim. Termin składania ofert mija 10 sierpnia 2018 r.

Celem programu jest sfinansowanie co najmniej 500 testów przesiewowych w kierunku HIV, dla osób, którym zostanie udzielone anonimowe i bezpłatne poradnictwo przed i po teście.

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2018 roku

Maksymalna kwota środków w budżecie Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wykonanie zadania wynosi 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 0/100).

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty, których działalność statutowa obejmuje zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 2. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie w trybie otwartego konkursu ofert przy uwzględnieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej w złożonej ofercie konkursowej.
 4. Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016, poz. 1300), wraz z załącznikami:
  1. harmonogramem realizacji zadania publicznego,
  2. kalkulacją przewidywanych kosztów,
  3. sprawozdaniem merytorycznym i finansowym za ostatni rok,
  4. aktualnym odpisem z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów (nie starszych niż 3 miesiące) potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 5. W przypadku złożenia ofert wspólnych należy dołączyć umowę partnerską.
 6. Ewentualne pełnomocnictwa niezbędne do reprezentowania podmiotu, należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi uiszczenie opłaty skarbowej, w przypadku podlegania.

Wszystkie wymagane załączniki muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadania przewidziana jest do dnia 31 grudnia 2018 roku.
 2. Warunki realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji określać będzie umowa zawarta między Wojewodą Wielkopolskim a wybranym oferentem. Ramowy wzór umowy określają przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
 3. W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej od wnioskowanej zleceniobiorca/ oferent aktualizuje ofertę uwzględniając zmiany w harmonogramie i kosztorysie właściwe do przyznanej dotacji.

IV. Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty można składać w Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, budynek B, pokój 025, do dnia 10.08.2018 r.
 2. Oferty należy składać w zaadresowanych kopertach z dopiskiem„Konkurs ofert 2018 – profilaktyka HIV/AIDS Wydział Zdrowia nie otwierać.”
 3. W przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 4. Oferta niezłożona we wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
 5. Oferty konkursowe sporządzone nieczytelnie oraz niekompletnie zostaną odrzucone.
 6. Oferty złożone do konkursu nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.
 7. W przypadku oczywistych omyłek pisarskich nie mających wpływu na treść oferty, oferenci będą wzywani do złożenia sprostowania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama