Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Szczecin. Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań publicznych, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych

Reklama
Nabór od 25.07.2018 do 16.08.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Szczecin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin składania ofert mija 16 sierpnia 2018 r.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

1.Nazwa zadania.

Realizacja zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Szczecina, opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.

Rodzaj zadania

Celem zadania będzie przygotowanie i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez „źródła zewnętrzne” należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznymi finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego itp.

Dopuszczalny czas realizacji projektów:

- w przypadku projektów jednorocznych do 31.12.2018 roku,

- w przypadku projektów dwuletnich do 31.12.2019 roku,

- w przypadku projektów trzyletnich do 31.12.2020 roku.

Priorytetem w konkursie na 2018 rok i lata następne jest realizacja projektów, których celem będą działania na rzecz środowiska seniorów w Szczecinie oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wśród osób do 30 roku życia a także realizacja projektów, wzmacniających relacje polsko-skandynawskie lub polsko-niemieckie.

Organizacje, które składają oferty na projekty dwu i trzyletnie zobowiązane są do przedstawienia budżetu całego projektu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2018 roku wynosi 261 885,00 zł. Prezydent Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty przy rozdziale w/w środków. Środki przyznane w formie dotacji w 2018 roku muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2018 roku. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe oraz wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i wolontariuszy). Organizacje deklarujące finansowy wkład z innych źródeł (poza środkami finansowymi własnymi) winny go odpowiednio udokumentować (np. umowa z innym urzędem lub instytucją publiczną, pisemna decyzja instytucji grantodawczej o przyznaniu dotacji, umowa ze sponsorem, oświadczenie Organizacji). Niezrealizowanie przez Organizację deklarowanych środków własnych, środków finansowych pochodzących z innych źródeł oraz wkładu osobowego skutkuje żądaniem Gminy Miasto Szczecin zwrotu części dotacji w wysokości zgodnej z zaproponowanym przez Organizację procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków i wkładów zaproponowanych w ofercie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama