Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Toruń. Konkurs dotacyjny: Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – III tura

Reklama
Nabór od 01.08.2018 do 31.08.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – III tura. Termin składania ofert mija 31 sierpnia 2018 r.

I. Rodzaj i formy realizacji zadania

 1. Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości polega na realizacji w okresie pomiędzy sierpniem a listopadem 2018 roku otwartych dla mieszkańców wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych lub sportowych w Toruniu, które będą upamiętniały powrót Polski na mapę Europy w 1918 roku.
 2. W ramach zadania organizator może zrealizować m.in.:
 1. spektakl, koncert, festiwal;
 2. projekt animacyjno-edukacyjny (w tym grę terenową, warsztaty, inscenizację historyczną);
 3. wystawę upamiętniającą postaci lub wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości;
 4. publikację, film, katalog;
 5. przedsięwzięcie sportowo-rekreacyjne
 1. Zadanie może być realizowane w formach wskazanych w punkcie 1, w szczególności poprzez organizację niekomercyjnych przedsięwzięć z uwzględnieniem wzmacniania w toruńskiej wspólnocie ducha patriotyzmu oraz promocji wartości wpisanych w polską tradycję.
 2. Zadanie powinno mieć charakter otwarty.
 3. Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji przedsięwzięcia (m.in. plakaty, zapowiedzi w mediach, promocja w mediach społecznościowych).
 4. Dopuszcza się możliwość realizacji zadania w ramach wydarzenia o charakterze regionalnym.
 5. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2018 i w roku poprzednim

 1. Na realizację zadania w roku 2018 planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 30.000 zł.
 2. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Torunia lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Miasta Toruń w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 3. Zadanie nie było realizowane w roku poprzednim.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT eNGO dostępnego na stronie http://torun.engo.org.pl/ oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT eNGO zawierający zgodną sumę kontrolną w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Formularz oferty realizacji zadania znajdujący się GENERATORZE OFERT eNGO powstał na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 poz. 1300).

Oferty w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT eNGO należy składać w Wydziale Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, w zamkniętych, opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania konkursowego) osobiście lub drogą pocztową.

W przypadku ofert (w wersji papierowej) przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama