Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

2. nabór wniosków w Programie PL-BY-UA

Reklama
Nabór od 01.08.2018 do 31.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 został otwarty 1 sierpnia 2018 r. Drugi nabór dedykowany jest mikroprojektom (projektom z małym budżetem) realizowanym w regionach objętych Programem.

Ruszył drugi nabór wniosków w Programie PL-BY-UA 2014-2020!

Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 został otwarty 1 sierpnia 2018 r.

Nabór jest otwarty wyłącznie dla Celu Tematycznego DZIEDZICTWO w jego obu priorytetach:

1. Promocja kultury lokalnej i historii

2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

Drugi nabór dedykowany jest mikroprojektom (projektom z małym budżetem) realizowanym w regionach objętych Programem. Mikroprojekty obejmują głównie działania nieinwestycyjne, promujące współpracę, nawiązywanie nowych transgranicznych kontaktów i budowanie sąsiedzkich relacji, wymianę doświadczeń, a także inicjatywy społeczne związane z lokalną kulturą i historią oraz dziedzictwem naturalnym.

Przedmiotem wsparcia Programu będą wydarzenia związane z kulturą, sztuką, sportem, edukacją, promocją historii i dziedzictwa naturalnego oraz wszelkie podobnego typu wydarzenia, promujące współpracę transgraniczną, kultywowanie i szerzenie wspólnych tradycji obszaru przygranicznego, współpraca szkół i szkół wyższych, instytucji pozarządowych związanych z turystyką i kulturą po obu/trzech stronach granicy. Celem mikroprojektów jest także promowanie mniejszości kulturowych i różnorodności kultur oraz rozwój lokalnych społeczności.

Obszar Programu obejmuje poniższe regiony:

 • w Polsce - podregiony: krośnieński, przemyski, rzeszowski, tarnobrzeski, chełmsko-zamojski, puławski, lubelski, bialski, ostrołęcko-siedlecki, łomżyński, białostocki, suwalski;
 • na Białorusi - obwody: grodzieński, brzeski, miński (łącznie z miastem Mińsk) oraz homelski;
 • na Ukrainie - obwody: lwowski, wołyński, zakarpacki, rówieński, tarnopolski, iwano-frankowski.

Poziom dofinansowania:

Pula pieniędzy dostępna dla tego naboru to 5,2 miliona euro. Wnioskowana kwota grantu dla jednego mikroprojektu musi mieścić się w przedziale pomiędzy 20 000 a 60 000 euro.

Do złożenia projektów zapraszamy organizacje non-profit (jednostki budżetowe, samorządy, NGO, itp.).

Termin na złożenie wniosków aplikacyjnych upływa 31 października 2018 r. (włączając ten dzień, przy czym wnioski składane osobiście do biura Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Warszawie muszą zostać dostarczone do godziny 15.00 czasu lokalnego).

Przewidywany czas wyboru projektów to połowa 2019 roku.

Wymogi dla mikroprojektów:

Wszystkie szczegóły dotyczące tego naboru można znaleźć w Podręczniku Programu dla Drugiego Naboru Wniosków (Projekty z małym budżetem), który wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania https://pbu2020.eu/files/uploads/news_en/PBU2/PBU2%20-%20Podr%C4%99cznik%20PL.pdf

Wnioski aplikacyjne będą musiały być przygotowane przy użyciu aplikacji, która zostanie wkrótce umieszczona na stronie internetowej Programu.

Przed przygotowaniem Wniosku Aplikacyjnego proszę uważnie przeczytać wszystkie dokumenty. Przypominamy, że obowiązująca i wiążąca jest ich angielska wersja, ale dla celów informacyjnych na naszej stronie internetowej dostępne są również robocze tłumaczenia na języki narodowe.

Wsparcie dla Wnioskodawców:

Strona internetowa Programu:

 • instrukcja wypełniania Wniosku Aplikacyjnego,
 • robocze tłumaczenia dokumentów z pakietu aplikacyjnego (polska, rosyjska i ukraińska wersja językowa),
 • sekcja poświęcona najczęściej zadawanym pytaniom (FAQ),
 • prezentacje.

Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie wątpliwości:

 • Potencjalni Beneficjenci mogą uzyskać pisemną odpowiedź na zapytanie dotyczące wymogów naboru – wystarczy wysłać wiadomość na adres pbu@pbu2020.eu . Przynajmniej raz w tygodniu wybrana grupa ekspertów Programu będzie udzielać odpowiedzi na nadesłane pytania.

Szkolenia i konsultacje indywidualne:

 • Seria szkoleń w trzech krajach odbędzie się między 11 a 28 września. Wkrótce otworzymy rejestrację na szkolenia.
 • Indywidualne konsultacje dla Wnioskodawców dotyczące pomysłu na projekt i kompozycji partnerstwa są przewidziane w październiku. Szczegóły rejestracji ogłosimy we wrześniu.
 • Pierwsze Forum Poszukiwania Partnerów odbyło się w Lublinie 25-26 lipca. Drugie zorganizowane będzie w Brześciu 21-22 sierpnia.
Reklama