Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Wspieranie wydarzeń sportowych i rozwoju sportu na najwyższym poziomie sportowym

Reklama
Nabór od 02.08.2018 do 21.08.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w drugim półroczu 2018 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez wspieranie wydarzeń sportowych i rozwoju sportu na najwyższym poziomie sportowym.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań

  1. W ramach priorytetu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:
  • wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz organizacji zawodów sportowych w województwie opolskim,
  • wspieranie organizacji imprez sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej.
  1. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.
  2. Zadania określone w pkt 1 winny wpisywać się w treść „Rezolucji o ogłoszeniu w województwie opolskim roku 2018 Rokiem 100-lecia Niepodległości i 20-lecia Samorządności Województwa i Powiatów”, stanowiącej załącznik do Uchwały nr XXXIV/386/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2017 r. Zadania nawiązujące do rocznic odbywać się będą pod wspólnym hasłem: „Polska – Samorząd – Wspólnota”, http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/11/386-uch-rezolucja-100-lecie-Niepodleg %C5%82o%C5%9Bci.pdf .
  3. Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w ofercie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających najwyższą skuteczność.
  4. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:

1) powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2) wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80 % wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2018 i w roku 2017.

Na realizację zadań publicznych przeznacza się kwotę do 500 000 zł.

Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Województwa, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Województwa w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych przez Zarząd Województwa na realizację zadań publicznych przez Podmioty w roku 2018 wyniosła 1.050.000 zł., a w roku 2017 wyniosła 358.000 zł., – wykazy zrealizowanych zadań tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych Podmiotom, znajdują się pod linkami:

http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/12/Wykaz-przyznanych-dotacji-ekstraliga.pdf

http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/12/wykaz-przyznanych-dotacji-sport.pdf

http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/07/wykaz-przyznaych-dotacji1.pdf

Każda oferta winna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl. Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty, uniemożliwiając jej weryfikację formalną.

Ofertę dotyczącą powierzenia lub wsparcia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez wspieranie wydarzeń sportowych i rozwoju sportu na najwyższym poziomie sportowym należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie,

do dnia 21.08.2018 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek pok. nr 3 lub w sekretariacie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, w siedzibie przy ul. Żeromskiego 3 w Opolu (III piętro).

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama