Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Nabór od 03.08.2018 do 07.09.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewoda Łódzki ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w 2018 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Termin składania ofert mija 7 września 2018 r.

OPIS ZADANIA

Celem zadania publicznego jest poprawa w okresie świątecznym jakości życia osób niepełnosprawnych i dzieci z najuboższych rodzin województwa łódzkiego.

Rodzaj zadania publicznego

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego

Pomoc świąteczna.

Oferty należy przesłać do dnia 7 września 2018 r. (liczy się data wpływu do sekretariatu Wydziału) na adres Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87, lub złożyć osobiście w sekretariacie tego Wydziału (pok. 101) z zachowaniem ww. terminu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs